Guidad resa runt jorden

Följ med på en guidad resa! Elever förbereder presentationer och tar med varandra jorden runt.

Två personer pekar på världskarta
Teman

Resande och turism, Högtider och traditioner, Musik, Mat och dryck, Historia, Djur och natur

Kurser

Geografi åk 7-9, Svenska åk 7-9, Svenska som andraspråk åk 7-9, Geografi 2, Svenska 2

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna delar med sig av sina kunskaper om olika platser runt om i världen. På så sätt ger de varandra insyn i olika naturtyper, språk, samhällen och levnadsvillkor. De får också träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för åk 7-9 och gymnasiet eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag för åk 7-9 och gymnasium respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • Vilka vackra och intressanta platser finns i Sverige och världen?
 • Hur ser det ut där? Hur är naturen, klimatet?
 • Vilka språk talas av människor som bor där? Om det finns flera språk – vilket är det officiella språket? Vad har övriga språk för status och när används de?
 • Vad äter, dricker och firar man? Vilken sorts musik är vanlig? Finns det några danser som ofta dansas på fester eller sammankomster?
 • Utövas det någon religion? Vilka är vanligast och hur kan man märka det i samhället? Finns det t ex särskilda byggnader eller gemensamma högtider/helgdagar?
 • Vad har platsen för historia?
 • Hur försörjer sig människor som bor på platsen?
 • Förekommer det turism till platsen? Har det förändrats över tid? Hur påverkar turismen?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • En biljett till… Denna övning innebär att eleverna väljer en plats som de vill berätta om. Förslagsvis väljer sfi-elever platser i länder de tidigare har bott i och grundskole-/gymnasieelever platser i Sverige eller andra länder de har bott i eller känner till väl. Om ni har möjlighet är det då bra att ses två gånger så att deltagarna kan turas om att vara “turistguide” och “turist”. Välj om eleverna ska förbereda presentationerna enskilt, i par eller små grupper. Låt gärna elevgrupperna formulera frågor till varandra, som de kan använda som grund för att ta fram fakta och material till presentationerna. Uppmuntra eleverna att använda bilder, filmklipp och kartor som stöd för sina presentationer. Om eleverna vill kan även typisk mat, musik eller kläder visas/delas. Under själva träffen kan ni placera ut platserna med skyltar/flaggor i lokalen där träffen ska äga rum. När besökande elevgrupp kommer får de biljetter till de olika resmålen (kan dras slumpmässigt eller delas ut). Sedan får turisterna gå runt till resmålen. Turistguiderna berättar med hjälp av materialet de förberett och turisterna ställer frågor. För att deltagarna ska få ta del av fler platser/presentationer kan ni låta “turisterna” rotera efter en given tidsintervall.
 • Quiz. Avsluta träffen med en frågesport om olika platser i världen (eventuellt baserat på länderna och platserna som har presenterats av deltagarna). Låt dem svara i sina blandade smågrupper.

Tips

Vi rekommenderar att turistguiderna börjar med att lära ut några användbara fraser på språket/dialekten som pratas/skrivs på platsen (liknande icebreakern Nytt språk) för att skapa interaktivitet.

Det är bra om ni har tillgång till fysiska kartor och jordglober som deltagarna kan använda sig av när de berättar.

Om ni vill få med specifika länder, platser och/eller urfolk/minoritetsspråk utifrån kursplaner kan ni tilldela eleverna dessa, antingen slumpvis eller utifrån elevers önskemål.

Koppling till kursmål

Geografi åk 7-9

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att

 • utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Centralt innehåll

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Svenska åk 7-9

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk

 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Svenska som andraspråk åk 7-9

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Geografi 2

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper

 • om jordens varierande livsmiljöer, deras utveckling, föränderlighet, resurser och sårbarhet, samt om möjligheter och problem med att möjliggöra hållbar utveckling.
 • om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö.
 • om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar en global geografisk referensram där kunskaper om egen och andras livsmiljö är en del.

Centralt innehåll

 • Turismnäringen och dess påverkan på kulturell, ekonomisk och ekologisk utveckling i globalt och lokalt perspektiv.
Svenska 2

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.

Centralt innehåll

 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.