Musiken och människan

Varför finns musik? Vad har den för betydelse i våra liv och samhällen?

Foto av @capoeira_jornalista
Teman

Musik, identitet

Kurser

Musik åk 1-3, Musik åk 4-6, Musik åk 7-9, Musik, Estetisk kommunikation 1

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna delar tankar, känslor och erfarenheter om och kring musik. Tillsammans utforskar de dess funktion och betydelse i olika sociala och kulturella sammanhang. Samtidigt tränar sig deltagarna i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan, för åk 7-9 och gymnasiet eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag för åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9 och gymnasiet respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet. Välj och anpassa utifrån era elevgrupper.

 • Vad har musiken för roll i våra liv?
 • När lyssnar man på musik?
 • När, var och hur kan musik påverka människors känslor? Hur används detta i samhället?
 • Hur kan musik vara kopplat till fest och högtider?
 • Finns det någon folkmusik i landet man bor i eller har bott i? Hur låter den? Finns det speciella danser kopplade till musiken? Instrument?
 • Är det vanligt att barn spelar instrument? Hur lär de sig? Finns det musikskolor?
 • Vad kan musik berätta om samhället man lever i? Får alla hålla på med musik?
 • Kan musik ha politisk påverkan? Finns det musik med kopplingar till samhällsprotester mm?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Mitt musikminne. Be deltagarna i förväg att fundera på om de har något minne kopplat till musik som de vill dela med sig av. Låt dem berätta för varandra i tur och ordning i smågrupperna.
 • Tre låtar. Be deltagarna i förväg välja ut tre låtar. Under träffen visar/spelar de upp lite från varje låt och berättar om dem för varandra i smågrupperna.
  • En låt man tycker om.
  • Ett exempel på folkmusik/traditionell musik från det området/landet man kommer ifrån.
  • Ett exempel på musik som är populär i det landet man bor i eller har bott i tidigare.
 • Musikquiz. Gör ett musikquiz om global/lokal musik (digitalt eller på papper). Låt deltagarna samarbeta i smågrupperna och ”tävla” mot de andra.
 • Vad är det för scen? Förbered några låtar och klipp med filmmusik. Låt deltagarna lyssna på musiken och sedan samtala i smågrupperna om vilken sorts filmscen musiken är tagen ifrån. Vad är det för känsla man vill förmedla genom musiken? Hur föreställer de sig filmscenen? Låt dem berätta i helklass och visa sedan ”rätt svar” genom att visa upp filmscenen musiken är tagen från. Fortsätt därefter med nästa låt/filmscen.
 • Sjunga. Den här aktiviteten kan varieras på flera olika sätt utifrån ålder och antal träffar. Grunden är att välja ut en låt (gärna en som är ny för alla) som deltagarna sedan sjunger tillsammans. Har man flera träffar kan man ta ett tillfälle till att gå igenom texten där eleverna hjälper till med översättning/förståelse. Vid nästa tillfälle sjunger alla låten tillsammans. Är det en musikklass vill någon elev kanske spela instrument till.
 • Världens största artist? Be deltagarna var och en för sig svara på frågan: Vilka tycker du är de tre mest kända artisterna i världen? Ge dem sedan tid att berätta för varandra i smågrupperna vilka personer de har valt och varför. Har några valt samma?
 • Låten med känslan. Låt deltagarna i förväg välja ut en låt som betyder något för dem. Det kan vara vilken låt som helst, eller inom ett visst tema (till exempel musik du hörde som barn, musik som spelas vid högtider, musik som ger tröst/glädje/energi/lugn mm.). Instruera deltagarna att berätta vad låten handlar om och vad de får för känslor när de hör den. De kan också översätta en del av låttexten för varandra. De andra i gruppen får sedan återkoppla vad de fick för intryck av låten, vilka känslor och associationer den väckte.
 • Dansa. Låt deltagarna lära ut danser till varandra. Kanske finns det någon/några som har en passande dans att lära ut till hela gruppen. Eller kanske flera olika så kan deltagarna delas in i grupper. Dansen behöver vara enkel att lära. Tänk också på att alla ska kunna delta. Utgå från era elevgrupper.

Tips

Musiklärare har ofta bara en lektion i veckan med en klass och därmed ett begränsat utrymme för förberedelser med eleverna. Med sitt fokus på kommunikation och samtal kan alla utbyten kopplas till grundskolans ämnesmål i svenska (se: Tala, lyssna, samtala och Språkbruk). Det kan därför vara fördelaktigt att samarbeta med en svensklärare.

Koppling till kursmål

Musik åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • Förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och be­tydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däri­bland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt in­blickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
 • Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.
 • Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.
Musik åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och be­tydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sam­man­hang.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika uttrycksformer kan sam­spela.
 • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från oli­ka kulturer.
Musik åk 7-9

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och be­tydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Musikens funk­tion för att uttrycka identitet, normer och grupptillhörighet i olika kul­tu­rer och sociala sammanhang.
 • Musikinstrumentens funktioner och uttryck i olika genrer och sam­man­hang.
Musik

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.

Centralt innehåll

 • Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken.
 • Sånger, alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer.
Estetisk kommunikation 1

Syfte

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att samarbeta, samverka och interagera.
 • Förståelse av hur estetiska uttryck och känslostämningar kan samverka och användas i olika sammanhang.
 • Kunskaper om historiska och kulturella aspekter på estetisk kommunikation.

Centralt innehåll

 • Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
 • Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och industrialismen eller graffitikulturen och reclaim the streets.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.