Arbeta vidare äldre elever

Genom uppföljningsuppgifter får eleverna bearbeta kunskaper och insikter som de tar med sig från utbytet. Det ger också underlag till bedömning. Här följer tips om hur ni kan arbeta vidare och utvärdera, både mellan och efter träffarna.

Innehåll
Exit tickets
Samlad kunskap i klassen
Enskilda arbeten
Uppföljande aktiviteter
Utvärdering
Tänk på!


Exit tickets

Tre frågor. Låt eleverna skriva ner en sak de har lärt sig, en sak de tyckte var intressant och en fråga som de fortfarande har.

Reality-check. Be eleverna skriva ner en sak som de fick veta som inte var som de trodde.

Samlad kunskap i klassen

Samtal i tvärgrupper. Dela in elevgruppen i smågrupper (ca 4 elever i varje) så att de inte sitter tillsammans med någon som de satt tillsammans med under träffen. Låt dem berätta för varandra om vad som kom upp i samtalen i sina grupper under mötet. Vad berättade de andra i gruppen om? Vad tyckte de var intressant? Vilka reflektioner fick de? Låt sedan varje grupp lyfta några saker i helgrupp.

Vad kommer vi tillsammans ihåg? Låt eleverna fundera enskilt ett litet tag, sedan prata med en annan elev och till sist lyfta tankarna i helgrupp. Skriv det som kommer upp på tavlan.

Berätta för varandra. Be eleverna berätta för personen bredvid om en sak som var intressant/kul. Lyft i helgrupp genom att eleverna berättar för resten av klassen vad den andra personen sa.

Muntliga presentationer. Ge eleverna i uppgift att tillsammans med den klasskamraten/de klasskamraterna de var tillsammans med under träffen förbereda muntliga presentationer som de sedan får hålla för resten av klassen. Beroende på temat på träffen kan det vara ett sätt att dela med sig och återge personberättelser de fick ta del av, eller en form för att knyta ihop kunskap från klassrummet, perspektiv från samtalen och eventuella ytterligare källor.

Delade citat. Skapa ett gemensamt dokument där eleverna skriver ner citat från mötet direkt efteråt. De behöver veta om detta innan träffen så att någon i gruppen kan ta anteckningar under samtalen. Eleverna väljer ett citat de tyckte var intressant eller belysande, beskriver sammanhanget och varför de valde det citatet. På så sätt blir alla citat allas och kan användas av eleverna i arbeten. Eleverna kan också återkomma till citaten vid senare tillfällen.

Enskilda arbeten

Skriftlig reflektion. Låt eleverna välja en frågeställning/undertema som pratades om under träffen (alternativt tilldela dem en fråga). Ge dem i uppgift att skriva en reflekterande text om vad de fick höra från de andra och sina egna perspektiv på frågan.

Artikel i form av Ledare, Debatt, Krönika, Nyhetsartikel eller Insändare. Ge eleverna i uppgift att skriva en artikel i valfritt format där de binder ihop kunskap de fått från arbete i klassrummet med perspektiv och kunskaper från träffarna.

Reportage/fördjupningsarbete. Låt eleverna skriva ett reportage om en person som de träffade. Om möjligt kan de ha fortsatt kontakt för chans att ställa ytterligare frågor eller göra en intervju. Se uppläggen för En personlig berättelse och En muntlig källa.

Argumenterande tal. Ge eleverna i uppgift att välja mellan några frågeställningar/underteman till träffens tema och förbereda ett argumenterande tal som de sedan får hålla för resten av klassen.

Loggbok. Om ni gör ett längre samarbete med flera träffar kan eleverna få i uppgift att svara på ett antal frågor efter varje träff och skriva ner sina svar och reflektioner i en loggbok. På så sätt kan du som lärare följa elevernas tankar och utveckling. Du kan till exempel använda några av exit-frågorna.

En berättelse. Låt eleverna skriva en fiktiv berättelse utifrån temat på träffen med samtalen som inspiration.

Uppföljande aktiviteter

Film/videoklipp. Ge eleverna i uppgift att i par eller smågrupper göra en kort film kopplat till träffens tema. Det kan till exempel vara ett informativt videoklipp, ett filmreportage eller en gestaltande film där någon erfarenhet eller situation iscensätts.

Podcast. Låt eleverna i par eller smågrupper göra en podcast om ämnet som diskuterades. Instruktionerna kan varieras beroende på ämne – en podcast kan vara till exempel ett reflekterande samtal, en intervju eller en gestaltad berättelse. Ge en tidsgräns (eventuellt per elev om de samarbetar i grupp). Det här är även någonting de båda elevgrupperna skulle kunna göra tillsammans.

Digital uppföljningsträff. Om du som lärare märker att det finns frågor och nyfikenhet kvar efter träffen kan ni planera ett digitalt uppföljande möte. Det kan vara ett kortare möte/samtal med någon eller några specifika frågeställningar. Det kan också vara ett sätt att hålla samarbetet igång om det går tid mellan de fysiska träffarna.

Utvärdering

Efterarbeten och exit tickets fungerar delvis även som utvärderingar i och med att du som lärare får en inblick i vad eleverna har fått ut av mötet. Dock är det också viktigt att ställa frågor om själva formerna för mötet och aktiviteterna som gjordes. Vad var bra? Vad kan bli bättre nästa gång? Här hittar du exempel på frågor som kan ställas till eleverna och frågor som ni samarbetande lärare kan ställa er själva efter varje träff.

Tänk på!

Efter en träff finns det ofta funderingar kring vad den andra elevgruppen tyckte om mötet. Då är det uppskattat att få återkoppling antingen i form av en muntlig sammanfattning från utvärderingar där du som lärare kan lyfta saker i den egna gruppen, eller i form av att få ta del av den andra elevgruppens efterarbeten. Dessa arbeten kan även ligga till grund för vidare arbete med eleverna i den egna gruppen eller fortsatt samarbete mellan grupperna.

Ett tackbrev eller tackmejl efter en träff är oftast väldigt uppskattat!