Arbeta vidare sfi/sva

Genom uppföljningsuppgifter får eleverna bearbeta kunskaper och insikter som de tar med sig från utbytet. Det ger också underlag till bedömning. Här följer tips om hur ni kan arbeta vidare och utvärdera, både mellan och efter träffarna.

Innehåll
Tala/samtala
Skriva – kortare texter
Skriva – lite längre texter
Digital kompetens
Kommunikationsstrategier
Utvärdering
Tänk på!


Tala/samtala

Samtal i tvärgrupper. Dela in elevgruppen i smågrupper (ca 4 elever i varje) så att de inte sitter tillsammans med någon som de satt tillsammans med under träffen. Låt dem berätta för varandra om vad som kom upp i samtalen i sina grupper under mötet. Vad berättade de andra i gruppen om? Vad tyckte ni var intressant? Vilka reflektioner fick ni? Låt sedan varje grupp lyfta några saker i helgrupp.

Vad var intressant? Låt eleverna fundera enskilt ett litet tag på något de tyckte var intressant/kul. Be dem sedan berätta för en klasskompis. Lyft sedan i helgrupp genom att eleverna berättar för resten av gruppen vad den andra personen sa. Skriv det som kommer upp på tavlan.

Vad gjorde vi? Hjälps åt att berätta vad ni gjorde och vad som hände. Om det finns bilder från träffen kan ni använda dem som stöd. Visa dem i kronologisk ordning och be eleverna berätta.

Nya ord. Hörde ni några nya ord eller uttryck i samtalen? Ge en stund att reflektera enskilt och gör sedan en gemensam lista. Detta bör göras i nära anslutning till träffen medan det är färskt i minnet.

Skriva – kortare texter

Tre frågor. Låt eleverna skriva ner en sak de har lärt sig, en sak de tyckte var intressant och en fråga som de fortfarande har.

Reality-check. Be eleverna skriva ner en sak som de fick veta som inte var som de trodde.

Skriva – lite längre texter

Återberättande text. Ge eleverna i uppgift att skriva ett brev till en vän eller släkting där de berättar om utbytet, vad de har gjort och vad de tyckte.

Tackbrev. Be eleverna skriva ett meddelande till gruppen de träffade för att tacka för samarbetet och berätta vad de tyckte.

Argumenterande text. Låt eleverna välja någon av frågeställningarna som togs upp under träffen (alternativt tilldela dem en fråga). Ge dem i uppgift att skriva en text där de ger sina perspektiv på frågan.

Alternativt: Ge eleverna i uppgift att skriva om vad de tyckte om utbytet. Var det intressant för dem eller inte? Be dem argumentera för varför eller varför inte de tycker att utbyten ska vara en del av undervisningen.

Loggbok. Om ni gör ett längre samarbete med flera träffar kan eleverna få i uppgift att svara på ett antal frågor efter varje träff och skriva ner sina svar och reflektioner i en loggbok. På så sätt kan du som lärare följa elevernas tankar och utveckling. Du kan t.ex. använda några av exit-frågorna.

Digital kompetens

Digital uppföljningsträff. En digital uppföljningsträff kan vara ett kortare möte/samtal med någon eller några specifika frågeställningar. Det kan också vara ett sätt att hålla samarbetet igång om det går tid mellan de fysiska träffarna. Om den digitala kompetensen är låg i elevgruppen kan det här vara ett sätt att väcka intresse och ge träning, samt ta tillvara de kunskaper som barn och unga ofta har. Väljer ni att ha en digital uppföljningsträff kan ni ägna en stund under den fysiska träffen till förberedelser. Smågrupperna kan då få visa varandra, bestämma hur de ska ses digitalt och testa.

Kommunikationsstrategier

Reflektera kring hur samtalen gick och hur deltagarna gjorde för att förstå varandra. Be eleverna reflektera enskilt, i par och samla sedan upp i helgrupp:

  • Hur kändes det innan träffen? Var du nervös?
  • Hur kändes det efter träffen? Hur tyckte du att det gick att samtala och förstå varandra?
  • Vad gjorde du om du inte förstod vad någon annan sa?
  • Vad gjorde andra om de inte förstod dig?
  • Verkade de du träffade intresserade av det du berättade? Hur märkte du det?
  • Hur var barnens/ungdomarnas språk? Var det något särskilt du lade märke till?

Utvärdering

Efterarbeten och exit tickets fungerar delvis även som utvärderingar i och med att du som lärare får en inblick i vad eleverna har fått ut av mötet. Dock är det också viktigt att ställa frågor om själva formerna för mötet och aktiviteterna som gjordes. Vad var bra? Vad kan bli bättre nästa gång? Här hittar du exempel på frågor som kan ställas till eleverna och frågor som ni samarbetande lärare kan ställa er själva efter varje träff.

Tänk på!

Efter en träff finns det ofta funderingar kring vad den andra elevgruppen tyckte om mötet. Då är det uppskattat att få återkoppling antingen i form av en muntlig sammanfattning från utvärderingar där du som lärare kan lyfta saker i den egna gruppen, eller i form av att få ta del av den andra elevgruppens efterarbeten. Dessa arbeten kan även ligga till grund för vidare arbete med eleverna i den egna gruppen eller fortsatt samarbete mellan grupperna.

Ett tackbrev eller tackmejl efter en träff är oftast väldigt uppskattat!