Formulera frågor äldre elever och sfi

Genom att få chans att fråga om det man själv vill veta kan varje elev vara delaktig och se ett tydligt syfte med samarbetet.

Ett utforskande förhållningssätt är en viktig grund i allt lärande. Nyfikenhet och frågor är samtidigt viktiga drivkrafter i möten mellan människor, då det skapar en känsla av att vara efterfrågad och att den egna berättelsen är värdefull. Därför är det bra om eleverna som deltar får formulera frågor till varandra.

I själva mötet måste eleverna förstås inte hålla sig till de frågor de har formulerat, samtalet får gärna flyta i stunden. Men genom att fundera i förväg sätts en tankeprocess igång. Det kan också kännas tryggt att ha frågor i beredskap, ifall ett samtal tar stopp – något som kan vara extra viktigt för elever som har svårt att komma på frågor i stunden.

Här följer en steg-för-steg-guide i hur ni kan arbeta.

Innehåll
Ge eleverna förkunskap
Formulera underteman
Låt eleverna skriva frågor
Skicka frågorna till den andra gruppen
Förbered er på att svara på frågor


1. Ge eleverna förkunskap

Om innehållet i mötet knyter an till pågående eller tidigare undervisning har eleverna redan en kunskapsmässig grund. Om inte är det bra om du erbjuder eleverna en orientering kring ämnet och går igenom viktiga begrepp. Använd gärna tankekartor som metod för att inventera och koppla an till kunskaper och erfarenheter i gruppen.

Låt även eleverna få veta mer om personerna de ska möta, antingen i form av personliga presentationer eller mer övergripande information om gruppen. Då kan de formulera frågorna utifrån förkunskap om personerna, exempelvis deras bakgrund, ålder och intressen.

2. Formulera underteman

Gör en gemensam tankekarta i gruppen utifrån det/de ämnen som utbytet ska handla om. Låt eleverna spåna fram underteman som de är intresserade av att prata om med de ni kommer möta. Du kan också hoppa över detta steg och själv lägga fram en lista med underteman, som du hämtar från rubriken Teman och frågeställningar i lektionsupplägget.

3. Låt eleverna skriva frågor

Fråga eleverna: Vad vill du passa på att fråga personerna ni kommer träffa? Vilka frågeställningar tycker du skulle vara intressanta att diskutera med dem? Betona gärna att mötet innebär en unik chans att få kunskap och nya perspektiv, direkt från verkliga personer. Låt eleverna skriva ner sina frågor, enskilt eller i par eller smågrupper. Om du vill kan ni använda en lärplattform eller ett digitalt formulär-verktyg för att enkelt kunna samla ihop frågorna.

Detta moment innebär en möjlighet att utveckla färdigheter i kommunikation och intervjuteknik. Hur formulerar man en fråga som öppnar för kommunikation? Vad är skillnaden mellan stängda och öppna frågor? Inom sfi och svenskämnena ger det även en möjlighet att arbeta med grammatik kopplat till frågemeningar. På vilka sätt kan man formulera en frågemening? Hur ska ordföljden vara?

4. Skicka frågorna till den andra gruppen

Samla ihop och visa frågorna i helgrupp. Baka gärna ihop dem om flera frågor liknar varandra. Skicka frågorna till den andra elevgruppen. Då får de chans att förbereda sig inför mötet. Dessutom ger det en känsla av att vara efterfrågad och att det finns ett verkligt intresse för det man har att berätta.

5. Förbered er på att svara på frågor

Låt eleverna ta del av den andra elevgruppens frågor (som du får via läraren du samarbetar med). Du kan gärna låta eleverna jobba i par eller smågrupper med att fundera på hur de vill svara på frågorna. På detta sätt kan de förbereda sig mentalt inför mötet, och få en känsla av att det finns ett verkligt intresse för det de själva har att berätta. Uppmuntra eleverna att fundera på vad de skulle kunna använda som stöd när de svarar på frågor och berättar. Det kan till exempel vara att visa bilder eller föremål.

Om ni inte har fått frågor i förväg kan ni tillsammans fundera på vad samtalen kan komma att handla om. Vad vill eleverna ni kommer möta veta, vilka frågor kan de ha? Vad vill ni berätta?

Gå även igenom ord och begrepp med sfi-eleverna och ge dem möjlighet att förbereda sig språkligt inför mötet.