Grunda för givande samtal

För att samtalen under träffarna ska bli så bra som möjligt är det bra om eleverna får chans att reflektera kring sin roll och hur de kan bidra till ett tryggt och givande möte.

Möten och samtal med andra är en fantastisk möjlighet att få tillgång till nya världar och att utveckla sin förmåga att kommunicera. Men det kan också kännas nervöst. Genom att i förväg lyfta frågor kring samtalssituationen får eleverna möjlighet att ventilera farhågor och tänka kring hur man skapar ett bra möte.

Här är några förslag om frågeställningar att diskutera. Kombinera gärna reflektion enskilt, i par eller smågrupp och helklass.

  • Vilka förväntningar och farhågor finns inför mötet? Hur kan vi hantera eventuella svårigheter som kan uppstå, till exempel om det blir stelt, om det är svårt att förstå varandra, om frågor uppfattas som känsliga?
  • Hur skapar man ett bra samtal? Hur kan man visa att man lyssnar? Hur kan man ta hjälp av följdfrågor?
  • Hur kan man anpassa sin kommunikation till den eller de man pratar med? Hur kan man göra och säga om man inte förstår någon? Hur kan man själv göra om en annan person inte förstår?
  • Tydliggör att man inte behöver svara på alla frågor om man inte vill, och resonera tillsammans om hur man kan säga då.

Tips!

Grundskola/gymnasiet: Ta chansen att arbeta ämnesöverskridande tillsammans med en lärare i svenska eller svenska som andraspråk. Genom att reflektera kring hur möten och kommunikation fungerar får eleverna en naturlig möjlighet att träna på färdigheter kopplade till svenskämnet. Exempelvis intervjuteknik, muntligt berättande, att anpassa sitt berättande till kommunikationssituationen och att lyssna och ge respons.