Sätt ramarna

För att träffarna mellan elevgrupperna ska bli ett ömsesidigt utbyte är det nödvändigt att ni som lärare gör en gemensam planering där båda gruppers intressen och behov lyfts och tillgodoses.

Innehåll
Första steget
Bestäm innehåll och former
Förberedelser inför träffar
Genomförande av träffar
Arbeta vidare och utvärdera
Tänk på!


Första steget

Bestäm först hur ni lärare ska dela information med varandra och hur kommunikationen mellan er bäst sker. Skapa gärna ett delat dokument och bestäm vem som sammanfattar och antecknar det ni kommer överens om. Ovan finns en checklista som ni kan använda er av i planeringen för att säkerställa att inget glöms eller förbises.

Tänk på de maktobalanser som kan finnas, skapas eller förstärkas under träffarna och hur utbytet kan planeras för att utjämna dessa. Anpassa genom exempelvis var ni är, vilka som ställer frågor/driver samtalet, vem som bjuder på fika, hur samtal inleds och vilka aktiviteter som görs. Ha hela tiden med vikten av ett ömsesidigt utbyte i bakhuvudet – att båda grupperna ska ses som resurser och mottagare.

Bestäm innehåll och former

Det är viktigt att det finns en förståelse för varandras kontexter, elevgrupper och mål när ni planerar upplägget. Prata om vad ni vill få ut av samarbetet, både utifrån era lärarperspektiv och utifrån era elevers intressen och behov. Ge varandra en bild av era sammanhang: beskriv skolan, vilken kurs eller vilket tema ni vill integrera samarbetet i, hur era elevgrupper ser ut (till exempel åldrar, språknivå, program) och så vidare.

Bestäm hur många träffar ni vill genomföra, hur långa de ska vara och var de ska ske. Utbytet får gärna innehålla flera träffar, det ger elevgrupperna möjlighet att bygga relationer med varandra. Jämför och matcha era scheman så att ni kan bestämma tider och dagar. Titta på vilka teman och ämnen träffarna ska handla om och vilka ingångar de olika elevgrupperna har till dessa. Ni kan hitta färdiga upplägg i vår lektionsbank eller använda den som inspiration för att utforma ett eget. Fundera och prata om hur ni gör era elever delaktiga i utformningen av träffarna och ger dem möjlighet att påverka frågeställningar, innehåll och aktiviteter.

Förberedelser inför träffar

Elevgrupperna behöver ges möjlighet att skapa sig en förförståelse för syfte och sammanhang, men också få möjlighet att förbereda sig så att de kan delta aktivt under utbytet. Ni lärare behöver såklart enskilt fundera över vad just er elevgrupp behöver för att träffarna ska bli så bra som möjligt, men prata också om eventuella gemensamma förberedelser. Det kan handla om att grupperna skickar presentationer till varandra som underlättar för dem att föreställa sig vilka de ska träffa – till exempel bild/film eller skrivna presentationer. Det är också bra om eleverna själva får formulera vilka frågor de vill ställa/diskutera. Här hittar ni tips på hur ni introducerar samarbetet, grundar för givande samtal och formulerar frågor tillsammans. Glöm inte att sätta en tydlig tidsplan och att specificera vad som ska göras, hur det ska delas med den andra gruppen och när den andra gruppen ska få tillgång till materialet.

Genomförande av träffar

Fundera tillsammans kring hur träffarna ska genomföras och hur logistiken ska fungera. Prata om var ni ska mötas, hur den andra gruppen välkomnas, vem som ger information om vad som ska ske, om det ska vara någon paus och fika, och hur träffen avslutas. Spåna kring vilken typ av material som kan behövas (namnskyltar, utskrifter, datorer, kartor och så vidare) och om ni ska göra några aktiviteter.  Här finns tips på icebreakers och gruppövningar.

Om ni ska ha samtal i smågrupper behöver ni också bestämma om ni ska ha färdiga gruppindelningar eller om eleverna delas in i grupper på plats. Här finns tips om hur ni kan tänka kring gruppindelning. Även formerna för samtalen är viktiga att prata om. Fundera över för- och nackdelar med att styra samtal och form i relation till vad som passar era elevgrupper. Mer styrda samtal och former kan öka trygghet, men även delaktighet, i elevgrupper som behöver en stor tydlighet kring varje elevs roll och vad som förväntas. I andra elevgrupper kan friare former öka delaktighet och känslan av relevans. Här kan ni hitta idéer på former för samtal i grupper.

Arbeta vidare och utvärdera

Hur ni väljer att utvärdera, följa upp och arbeta vidare efter enskilda träffar eller en serie träffar är också viktigt att tänka på redan i planeringsstadiet. Eleverna behöver ges möjligheter att bearbeta de kunskaper, insikter och reflektioner de får från träffarna, både enskilt och tillsammans.

Fundera på vilka kunskapskrav och förmågor ni kommer att arbeta med inom samarbetet och hur ni skulle kunna bedöma dessa. Fördjupningsuppgifter eller elevarbeten kopplade till träffarna är ett sätt att både få mer underlag för bedömning och samtidigt samla upp vad eleverna har fått ut från utbytet. Här finns exempel på fördjupningsuppgifter och andra sätt att arbeta vidare.

Om inte efterföljande uppgifter till eleverna fungerar som utvärderingar i sig, är det viktigt att tänka på hur ni ska ta reda på elevernas upplevelse av samarbetet och vilka frågor som ni behöver få svar på. Tips på utvärderingsfrågor till elever och frågor som ni samarbetande lärare kan ställa er själva efter varje träff hittar ni här.

Glöm inte bort att bestämma en tid för återkoppling till varandra. Detta för att prata om hur samarbetet som helhet har fungerat utifrån era lärarperspektiv och hur ni eventuellt fortsätter framåt, men också för att återkoppla elevernas upplevelse av träffarna till varandra.

Tänk på!

Om ni kommer att vilja filma eller ta bilder behöver ni prata om hur reglerna på skolan ser ut och om hur ni inhämtar samtycke från eleverna och eventuella vårdnadshavare om det behövs.

Prata också i förebyggande syfte om vilka rutiner som finns för att hantera svåra situationer som skulle kunna uppstå, till exempel kränkningar eller konflikter. Det är viktigt att ni som lärare känner er trygga och har en samsyn.