Utvecklar språk och kommunikation

Det är inte alltid lätt att förmedla sina tankar eller att förstå andra. Genom verkliga möten får deltagarna utveckla sin förmåga att kommunicera, i ett sammanhang som utmanar lagom mycket.

Språkförmåga är inte begränsat till ordförråd och grammatik. Det omfattar även en bredare kommunikativ förmåga att nå fram till och förstå andra. För att lyckas med detta behöver vi färdigheter i att lyssna in, anpassa vårt språk och ta vara på olika språkliga resurser.

Verklig mottagare ger driv

Språket är nyckeln till att förstå varandra. Med hjälp av språk bygger vi broar, men för att bygga broar måste det finnas någon på andra sidan. När det finns någon där, som vill ta emot det vi försöker förmedla, då uppstår en spänning som skapar driv att uttrycka sig.

Meningsfullt innehåll ger motivation

Arbetssättet Världen finns här bygger på att deltagarna är resurser för varandra. Tack vare att man får berätta om det man själv kan och är intresserad av, och får nyfikna frågor av andra, väcks lust att uttrycka sig och ta språkliga risker.

“Innan kände jag rädsla, att barnen inte skulle förstå mig och att jag inte skulle förstå dem. Men när vi träffade dem var det jättebra för mig, jag kände mig glad.” (Elev, sfi)

Stärker tilltro till språkförmåga

Genom att få vara med om att språket bär – att det går bra att förstå varandra trots olika språknivåer – kan deltagarna få ökad tilltro till sin kommunikativa förmåga. Det blir en stärkande upplevelse som kan ge lust att fortsätta utmana sig.

“Det var lärorikt att prata med personer som håller på att lära sig svenska, man lär sig mycket själv: att vara extra tydlig och hur man kan omformulera meningar.” (Elev, gymnasiet)

Koppling till styrdokument

Läroplan för grundskolan

Skolans uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga

Svenska, grundskolan

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språk­för­må­ga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommu­nicera och lära.

Svenska som andraspråk, grundskolan

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom att undervisningen utgår från ett andraspråksperspektiv ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan och vågar uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt svenska språk för att tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen. I undervisningen ska eleverna stimuleras att utveckla och uttrycka komplexa tankar utifrån sin kunskapsnivå och sina språkliga resurser.

Svenska, gymnasiet

Syfte

Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift […].

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.

Svenska som andraspråk, gymnasiet

Syfte

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara.

Kursplan sfi

Syfte

Utbildningen ska ge språkliga redskap för att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.

Mål och karaktär

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att eleven kan kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett språkligt system och kunskaper om hur detta system används.

Undervisningen ska ge eleven möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter av olika slag samt använda strategier för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen.