Om personuppgifter

Världen finns här samlar in viss personlig information i samband med vår verksamhet och om besökare på varldenfinnshar.se. Här kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi samlar in och varför, samt vilka rättigheter du har kopplat till detta.

Integritetspolicy

ABF är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för ABF. Stora delar av ABF:s integritetspolicy rör ABF:s studiecirkelverksamhet och kulturarrangemang, vilket inte inkluderar Världen finns här. Projektet räknas till ABF:s övriga verksamhet. Här hittar du integritetspolicyn i sin helhet.

Nedan finner du mer utförlig information om hur vi inom projektet Världen finns här samlar in och behandlar personuppgifter. Vill du komma i kontakt med oss angående personuppgifter specifikt kopplade till Världen finns här når du oss på info@varldenfinnshar.se.

När och varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer:

  • När du registrerar en intresseanmälan som lärare samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter, skola och bild (valfritt).
  • När du kontaktar oss via telefon, e-post eller kontaktformulär samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter.
  • När du deltar vid ett event eller någon annan aktivitet samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter.
  • När du ansöker om en ledig tjänst eller praktikplats hos Världen finns här samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter och meriter.
  • När du använder webbplatsen lagrar vi cookies på din dator enligt vad som närmare anges i vår cookies-policy nedan.
  • När du ger ditt samtycke till bild- och/eller videopublicering på vår webbplats, i informationsmaterial och i våra sociala medier samlar vi in information om namn, personnummer (för ej myndiga) och kontaktuppgifter.

Syftet med att samla in uppgifterna är följande:

  • Matcha dig med en samarbetspart utifrån dina önskemål.
  • Kontakta dig för att informera dig om vår verksamhet.
  • Föra statistik och utveckla Världen finns härs verksamhet.
  • Besvara frågor du har om vår verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. I praktiken under pågående läsår eller upp till 12 månader. Om vi anser oss ha berättigat intresse att spara dina personuppgifter längre än 12 månader kommer du att bli förfrågad om detta.

När vi sparar din data för andra syften än för att utföra den tjänst du har begärt, till exempel för uppföljning och statistik, sparar vi endast utvalda data på aggregerad nivå som inte kan kopplas till dig som individ.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vissa personuppgifter delas med den lärare du matchas med i syfte att ni ska kunna etablera kontakt med varandra. Dessa uppgifter är namn, skola, yrkestitel samt e-postadress alternativt telefonnummer.

Världen finns här kan dela bilder och namn på deltagare i våra egna kanaler. Detta görs enbart efter deltagarnas uttryckliga medgivande.

Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. 

Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. 

Begära rättelse av personuppgifter. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Ge och ta tillbaka ditt samtycke. I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Det betyder att vi fortfarande har rätt att använda redan insamlade uppgifter, eftersom du har gett ditt godkännande sedan tidigare.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt legitima intresse. I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat legitimt intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om legitimt intresse.

Begränsa behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du till exempel inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt legitima intresse att utföra en behandling. Det kan dock innebära att vi inte kan utföra den tjänst du har begärt under den tid behandlingen begränsas.

Rätt att flytta din data (dataportabilitet). Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, till exempel om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Radera personuppgifter. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det till exempel inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig reklam- eller kommunikationsutskick. Radering av personuppgifter kan dock innebära att vi inte kan utföra den tjänst du har begärt.

Personuppgifter på webbplatsen

Världen finns här samlar in viss personlig information om besökare på varldenfinnshar.se. När du besöker vår webbplats placerar vi cookies i din webbläsare.

Världen finns här är ensam ägare till den personliga information som samlas in av oss. Vi säljer inte denna information vidare till andra.

Om cookies

varldenfinnshar.se använder cookies för att förstå besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användningen av webbplatsen.
Om du inte är bekväm med cookies kan du ställa in din webbläsare att automatiskt neka lagring av cookies, eller att informera dig när en webbplats begär att få lagra en cookie. Webbläsaren kan oftast också radera tidigare lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på minacookies.se.
Se också din webbläsares hjälpsidor för mer information.