Främjar demokratisk kompetens

Demokrati finns inte en gång för alla, utan det är något vi behöver skapa tillsammans. Möten i blandade smågrupper ger deltagarna övning i att reflektera, lyssna och utforska i samspel med andra.

Arbetssättet Världen finns här är utformat för att låta eleverna vara aktiva deltagare i undervisningen – genom att förbereda frågor, samtala i smågrupper, reflektera om vad de fått med sig. Tack vare att deltagarna kan prata och fråga om sådant de själva är intresserade av stimuleras nyfikenhet och lust att lära.

Samtalskompetens för demokratiskt deltagande

För att delta i och bidra till demokratiska processer behöver man kunna formulera sig, lyssna in andra, acceptera olikheter och jämföra ståndpunkter. Dessa förmågor är svåra att lära sig enbart genom teori, de behöver praktiseras.

Genom samtalen inom Världen finns här kan dessa förmågor tränas. Detta i ett sammanhang där deltagarna kommer från olika håll och har med sig olika perspektiv – en spegling av samhället i stort.

“Det var bra för att utveckla det sociala samspelet – vilka frågor kan man ställa, att vänta på sin tur, respektera om någon inte vill svara.” (Lärare, åk 3)

Trygg grund för att våga utforska

Arbetssättet och lektionsuppläggen är utformade så att syftet är tydligt och samtalen väl förberedda. Genom en kombination av trygga ramar och ett meningsfullt innehåll skapas förutsättningar för en undersökande gemenskap, där deltagarna kan pröva sina tankar i möte med andra.

“Jag tyckte det var intressant att vi har olika åsikter om vissa ämnen men både lyssnar och respekterar andras åsikter.” (Elev, sfi)

Koppling till styrdokument

Läroplan för grundskolan

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Läroplan för gymnasiet

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet.

Skolans mål är att varje elev stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.

Skolans mål är att varje elev utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv.

Läroplan för vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem.