Ger liv åt fakta

För att fördjupa förståelse behöver elever få sätta kunskaper i ett sammanhang. Att möta personer som berättar om egna erfarenheter skapar inlevelse och bidrar till en engagerande undervisning

Natur- och livsmiljöer, centrala samhällsfunktioner, mänskliga rättigheter. Det är några exempel på områden som kan få liv och mening via personliga berättelser.

Lärande genom empati och nyfikenhet

När människor från hela världen bjuds in i klassrummet blir det som en sorts levande läromedel. Att få ta del av andras berättelser aktiverar känslor och engagemang – innehållet känns meningsfullt och blir lätt att minnas. Dessutom kan nyfikna frågor få svar direkt.

“Istället för att bara läsa om länderna så fick man höra från de som faktiskt har varit där. Det blir enklare att fatta när de berättar för oss.” (Elev, åk 5)

Reflektion och källkritik

Att komplettera undervisning med personliga möten ger möjlighet att utforska dynamiken mellan konkreta exempel och abstrakta generaliseringar. I vilken mån hänger människors berättelser ihop med vad andra källor säger? Sådana jämförelser ger möjlighet att analysera och reflektera över det man hört, samt att källkritiskt jämföra information från olika källor.

“Jag kan printa ut hur många tidningsartiklar som helst, men det kan aldrig ersätta ett samtal.” (Lärare, gymnasiet)

Koppling till styrdokument

Läroplan för grundskolan

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

Läroplan för gymnasiet

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan.

Läroplan för vuxenutbildningen

Kapitel 1

Vuxenutbildningen ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.

Vuxenutbildningen ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever inhämtat genom arbetsliv eller tidigare studier.

Kapitel 2

Personalen ska

  • i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna redan har eller skaffar sig under utbildningens gång,
  • i utbildningen nyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.