Tränar förståelse och ger perspektiv

För att kunna bidra till ett hållbart samhälle behöver vi se oss själva i relation till omvärlden. Genom personliga möten får deltagarna sätta sig in i olika perspektiv och få syn på sin egen roll.

För att möta komplexa samhällsutmaningar, som exempelvis klimatförändringar, räcker det inte att var och en tänker själv på sin kammare. Vi behöver tänka tillsammans och hitta nya vägar framåt. Då krävs förmåga och vilja att se olika perspektiv.

Möten som vidgar världen

Grunden till att vilja söka ny kunskap är att få syn på vad man inte vet. I en vardag där man omges av andra med liknande erfarenheter och livssituation kan det vara lätt att ta sina egna antaganden och synsätt för givna, något som bara ”är”. Men så i ett möte med något nytt – nya människor, nya perspektiv – kan sprickor och aha-upplevelser uppstå. Världen blir större och man får en ny blick på sig själv.

“Man fick en bredare bild av världen när man fick höra andra människors version av Sverige.” (Elev, gymnasiet)

Driv att utforska vidare

Den som bär med sig en medvetenhet om att det finns många perspektiv har lättare att samspela med och lära av andra. Samtidigt kan upplevelser av hur världen vidgas skapa driv att fortsätta spana efter nya horisonter, fortsätta utforska andras varför.

“Eleverna får en erfarenhet att klara av möten med nya människor och märker att samtal inte är så svåra att föra. Jag gillar att ge dem det verktyget, något de kan ha med sig efter gymnasiet.” (Lärare, gymnasiet)

Koppling till styrdokument

Läroplan för grundskolan

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Läroplan för gymnasiet

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Skolans mål är att varje elev kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Läroplan för vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Globala mål

Mål 4: God utbildning för alla

4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap.

  • Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.