En personlig berättelse

Vilken är din personliga berättelse? Intervjuer och skildringar i form av enskilda elevarbeten.

Närbild på man som pratar med ungdom
Teman

Fritt

Kurser

Medieproduktion 1 och 2, Textkommunikation, Skrivande, Engelska 5, Engelska 6, Engelska 7

Form

Möte mellan enskilda personer

Eleven får möjlighet att träna på intervjuteknik i ett autentiskt möte med en person hen inte känner sedan tidigare. Samtidigt får intervjupersonen dela med sig av sin berättelse.

Så här gör du

Elever får i uppgift att skildra en annan människas personliga berättelse. Skildringen ska utgå från intervjupersonens historia och livserfarenheter. Uppgiften består därför av två delar:

 • att göra en intervju och inhämta material om intervjupersonen
 • att skildra berättelsen/personen i ett arbete.

Arbetet kan till exempel vara i form av ett skriftligt reportage eller personporträtt, men skulle även kunna vara i form av en film eller radioreportage.

Det här lektionsupplägget kan även genomföras inom ramen för engelskämnet eller andra språkämnen. Då är det fördelaktigt att använda intervjuerna som underlag för vidare arbete med uppgifter kopplade till muntliga och/eller skriftliga förmågor på målspråket. På så vis kompletteras kopplingar till ämnets övergripande syfte mer konkret till ämnets centrala innehåll.

Planering

Först behöver du som lärare ta kontakt med en lärare inom den andra skolformen, eller kontakta oss för hjälp med matchning.

 • Ange tidsperspektiv (när dina elever kommer att få uppgiften och när de ska lämna in den) och hur många elever som är intresserade av att bli matchade med en intervjuperson.
 • Ge en kort beskrivning av uppgiften så att den andra läraren kan informera och fråga sina elever om intresse av att bli intervjuad, samt sedan matcha dem med dina elever. Tänk på att försöka göra en beskrivning som är lätt att förstå och intresseväckande för de som ska tillfrågas.
 • Eleverna kan såklart också själva förbereda en beskrivning av eventuella specifika frågeställningar som de vill prata om.
 • Bestäm hur ni ser till att matchade elever får tillgång till varandras kontaktuppgifter (om uppgiften ska göras utanför lektionstid).

Här finns en kort checklista för den elev som gör intervju om vad som är bra att hålla koll på inför och under mötet. Dela den med din elev.

Koppling till kursmål

Medieproduktion 1 och 2

Centralt innehåll

 • Textskrivning, fotografering, filmning, ljudupptagning och redigering.
 • Olika redovisningsformer av produkter, till exempel tidningar, filmer och utställningar, i analog eller digital form.
Textkommunikation (Mediekommunikation)

Centralt innehåll

 • Produktion och analys av journalistiska texter grundade på fakta och saklighet utifrån journalistikens principer.
 • Grundläggande journalistiska och reklaminriktade arbetssätt, till exempel intervjuer och research.
Skrivande (Svenska)

Centralt innehåll

 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
 • Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
 • Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär.
 • Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla.
 • Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar.
Engelska 5

Syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.
 • Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
Engelska 6

Syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.
 • Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
Engelska 7

Syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.
 • Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.