Festliga högtider

Vilka händelser och högtider firar vi? Varför och hur gör vi?

Fyrverkerier
Teman

Kultur och kulturella koder, Högtider och traditioner, Tro och livsåskådning

Kurser

SO åk 1-3, Svenska åk 1-3, Svenska som andraspråk åk 1-3, Religionskunskap åk 4-6, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6

Form

Samtal i smågrupper

Genom varandra lär sig deltagarna om olika högtider, traditioner och religiösa riter. De får reflektera över hur och varför olika händelser i livet uppmärksammas. Samtidigt får deltagarna träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 1-3, åk 4-6 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • Vilka högtider firas på olika håll i världen? Varför firas de? Hur firas de?
 • Har högtiderna en religiös koppling eller inte? Firas samma högtider i olika länder? Firas de på samma sätt?
 • Vad görs vid olika livshändelser: ny bebis, bröllop, begravning? Vilka kläder bärs? Vilken musik spelas? Vad äts och dricks?
 • Vilka högtider och firanden betyder mycket för dig personligen? Varför?
 • Firas de på samma sätt nu som förr i tiden?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Skapa en kalender tillsammans. Låt deltagarna i smågrupper tillsammans försöka komma på så många högtider och traditionella firanden de kan och skriva ner dem på post-it-lappar. Be dem sedan placera ut post-it-lapparna på en tidslinje (det aktuella läsåret eller kalenderåret) och titta tillsammans vilka högtider och firanden som finns med. Jämför eventuellt med vilka röda dagar som finns i almanackan (kan göras som efterarbete).
 • Olika sätt att fira. Gör en övning för att synliggöra hur högtider och traditioner kan firas på olika sätt. Ni kan till exempel göra en variant av Vilka är här?. Läraren/ledaren går då igenom den gemensamma tidslinjen/kalendern och frågar vilka som firar respektive högtid. Alla i gruppen som gör det får då röra på sig (enligt övningen) och ledaren ställer sedan följdfrågor till några av dem som svarade ja om hur de brukar fira högtiden.
 • Fira hos oss. Elevgrupperna förbereder och bjuder in varandra till högtidsfirande, i form av en träff på vardera skola. Här kan ni antingen välja att visa upp en högtid gemensamt, eller jobba i smågrupper som får förbereda varsin högtid och sedan visa upp på stationer (som kan markeras med skyltar i lokalen). Högtiden kan gestaltas med hjälp av exempelvis typisk mat, kläder, musik, dans, presentation med bilder och film.

Tänk på!

Många högtider infaller vid olika tidpunkter olika år. Det kan därför vara bra att utgå ifrån det aktuella läsåret/kalenderåret när ni gör er tidslinje/kalender.

Tips

Låt eleverna som förberedelse reflektera kring vad de brukar fira, hur de firar och varför. Vad är en högtid? Vilka högtider känner eleverna till? Varifrån kommer högtiden? Vilka livshändelser brukar de fira och hur? (Födelser, födelsedagar, namngivning, bröllop, m.m.)

Om eleverna behöver struktur för samtalen kan ni låta respektive elevgrupp förbereda sig för att berätta om en högtid eller ett firande. Grundskoleelever kan berätta om sitt favoritfirande, sfi-eleverna kan välja en högtid eller traditionellt firande från sina tidigare hemländer. Använd då gärna frågorna från den andra gruppen som inspiration. Uppmuntra eleverna att leta fram bilder, videor och föremål som stöd. Under träffen får var och en berätta för de andra i gruppen om firandet som de har skrivit om och de andra får ställa frågor.

Koppling till kursmål

SO åk 1-3

Centralt innehåll

Att leva i världen

 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörder.

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Svenska åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa,

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Svenska som andraspråk åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs.
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer. Fraser och uttryck samt ords värdeladdning.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Religionskunskap åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,
 • förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och
 • förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Centralt innehåll

Religioner och andra livsåskådningar  

 • Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom.
 • Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga plat­ser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.
 • Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.

Religion och samhälle

 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige i dag samt hur detta har förändrats över tid.

Etik och livsfrågor

 • Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.
Svenska åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa,

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, omformulera och använda olika språk som resurs.
 • Olika former av strukturerade samtal, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera och exemplifiera.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.