Livet på nätet

Vilken roll har internet i våra liv? Samtal om sociala medier, appar och digital kommunikation. 

Teman

Internet och sociala medier, Digitala tjänster, Fritid, Språket, Kommunikation

Kurser

SO åk 1-3, Svenska åk 1-3, Svenska som andraspråk åk 1-3, Samhällskunskap åk 4-6, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna delar erfarenheter och tankar kring internetanvändning. De får reflektera över hur det digitala kan påverka både kommunikation och livet i övrigt. Samtidigt får deltagarna träna sin förmåga att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 1-3, åk 4-6 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet. Utgå från era elevgrupper.

 • Hur kommunicerar man med sina kompisar och sin familj på mobilen? Ringer? Sms:ar? Chattar? Vilka appar/sociala medier använder man?
 • Använder man samma ord, uttryck och emojis till alla man skriver med?
 • Vilka förebilder finns på nätet? Varför följer många personer olika youtubers, influencers eller gamers?
 • Vem behöver ha en mobil?
 • Behöver man ha regler hemma kring mobiltelefoner och internet? Hur kan de reglerna i så fall se ut?
 • Påverkar ens ålder vad man gör på nätet?
 • Hur skulle livet förändras om internet kraschade för alltid? Vad skulle hända med samhället?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Vem pratar du med? Vilka har du digital kontakt med under en vecka? Var bor de? Hur brukar ni kommunicera med varandra (text/tal/video), i vilken app/spel? Be deltagarna fundera i förväg och skriva ner 2-3 personer de kommunicerat med och hur. Låt dem under träffen berätta för varandra en i taget i smågrupperna.
 • Min favoritapp. Det kan vara intressant att se vilken roll och funktion nätet har för andra människor. Be deltagarna i förväg fundera över vilken app de använder mest/gillar bäst (eventuellt kan de rita en bild). Ge dem tid i smågrupperna att en i taget visa sina appar för de andra och berätta lite om vad man gör där och varför de tycker om/använder den.
 • Hur uttrycker du dig? Be deltagarna läsa igenom sina meddelande de fått eller skickat (sms, chattgrupper, spel) den senaste veckan. De ska därefter skriva ner alla förkortningar och uttryck de hittat. Låt dem sedan jämföra sina listor i smågrupperna och förklara för varandra vad de betyder. Avslutningsvis kan de skriva en gemensam lista med förklaringar till alla uttryck.
 • Lär er tillsammans. På nätet hittar man instruktionsvideos för allt mellan himmel och jord. Låt deltagarna i smågrupper följa en kort tutorial/instruktionsvideo på t.ex. en dans, hur man ritar något, servettvikning eller något annat som inte kräver mycket material och utrustning. Ett tips är att lärare (eventuellt tillsammans med eleverna) i förväg väljer ut vilket/vilka videoklipp som ska användas.
 • En vecka utan min telefon. I utbyten där alla använder telefon. Hur skulle det vara om du var utan din telefon i en vecka? Be deltagarna skriva ner en plus- och minuslista tillsammans. Vad skulle vara bra? Vad skulle göra det svårt?
 • Mina emojis. Vilka emojis använder du? Be deltagarna rita sina favoritemojis eller använd vårt förberedda material här nedan som underlag för samtal. Vilka emojis brukar de använda? Vilken känsla uttrycker de eller vad betyder de? Låt dem förklara för varandra hur de använder dem och varför de gillar dem.

Tänk på!

Alla elever kanske inte har en egen mobiltelefon. Anpassa aktiviteter och samtal så att alla kan vara delaktiga oavsett.

Koppling till kursmål

SO åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: 

 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll

Att leva tillsammans

 • Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
 • Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Att undersöka verkligheten 

 • Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet. 
Svenska åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Texter

 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk.
Svenska som andraspråk åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer. Fraser och uttryck samt ords värdeladdning.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Att ge och ta emot muntliga instruktioner.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Texter

 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall, kroppsspråk och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk.
Samhällskunskap åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: 

 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll

Individer och gemenskaper 

 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Information och kommunikation

 • Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor

 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.
Svenska åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Texter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, avkoda och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, omformulera och använda olika språk som resurs.
 • Olika former av strukturerade samtal, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera och exemplifiera.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Texter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.