Min skola

Hur fungerar skolan i olika länder? Samtal om skola och skolsystem.

Teman

Barnkonventionen, Framtid, Kultur och kulturella koder, Barn, Delaktighet, Skola och utbildning

Kurser

SO åk 1-3, Svenska åk 1-3, Svenska som andraspråk åk 1-3, Samhällskunskap åk 4-6, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna delar berättelser och erfarenheter om sina skolor och skolsystem. Genom varandra får de möjlighet att reflektera över barns rättigheter och olika livsmiljöer. Samtidigt får deltagarna träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 1-3, åk 4-6 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet. Utgå från era elevgrupper.

 • Hur är det att gå i skolan i olika länder? Vad finns det för likheter och skillnader? (Till exempel kopplat till läxor, kläder, skolmat, kostnader och tider.)
 • Vem får gå i skola och varför går man i skolan? Är det viktigt att alla barn får gå i skolan? Varför?
 • Vad finns/fanns det för regler i skolan man går i/har gått i som ung? Hur brukar en lärare tycka att elever ska bete sig i ett klassrum? Vad händer om man inte följer reglerna?
 • Vem bestämmer i skolan? Elever? Lärarna? Vad får lärare/elever bestämma om? 
 • Hur är en bra lärare? 
 • Hur mycket vet föräldrar om vad som händer i skolan? Hur får de veta?
 • Vart kan barn vända sig när något känns svårt eller jobbigt i skolan? Vart kan vuxna vända sig?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Google earth. Börja med att ta fram grundskoleelevernas skola och titta hur den ser ut uppifrån. Prata lite om närområdet och eventuellt någon/några elevers skolvägar. Låt sedan deltagare från sfi visa de platser där de gick i skola som barn och berätta lite om närområdet. Aktiviteten kan göras i helgrupp eller i smågrupperna. Om den görs i helgrupp så hinner ni inte visa allas skolor utan kanske bara ett par. Tänk också på att deltagarna kan behöva stöd i smågrupperna för hur de hittar sin skola (alternativt ge dem tid att träna i förväg).
 • Artikel 28. ”Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.” Skriv upp Barnkonventionens artikel 28 på tavlan eller skriv ut den på ett papper och dela ut till smågrupperna. Låt deltagarna samtala. Är det så? Är grundskolan kostnadsfri överallt? Kan alla som vill gå i skolan? Om alla inte kan gå i skolan, vad kan det vara som hindrar? Hur påverkar det samhället om inte alla får gå i skolan?
 • Gemensamma nämnare. Tillsammans i sina smågrupper ska deltagarna hitta saker de har gemensamt kopplat till skolan. De ska enas om ett svar per tema/fråga. Anpassa antal teman utifrån hur lång tid ni har. Låt gärna grupperna presentera i helgrupp vad de kommer fram till (t.ex. muntligt, på post-it-lappar eller genom ett digitalt verktyg som Mentimeter). Då kan ni som lärare läsa upp svar eller låta deltagarna ta en titt i pausen. Nedan finner ni några exempel på teman:
  • En sak min lärare gör/gjorde varje dag.
  • En sak vi gör/gjorde på rasten.
  • Ett skolämne som är kul.
 • Tre bilder. Deltagarna får varsin penna och papper. Var och en ska på sitt papper rita tre bilder som säger något om den skola man går/gick i som barn. Det kan vara någon person, vad och var man äter, ett klassrum, en plats, något de gillar att göra på skolan etc. När tiden har gått ut och alla i gruppen har ritat visar en person i taget upp sitt papper och berättar om bilderna. Tänk på att ge tydliga instruktioner och – för att det inte ska bli så mycket fokus på prestation kopplat till ritandet – att inte ge deltagarna för lång tid. Berätta att de bara har några minuter på sig och att det inte spelar någon roll hur bilderna ser ut.
 • Vår skola. Låt deltagarna förbereda sig på att berätta för den besökande gruppen om sin skola. Grundskoleleverna kan till exempel berätta lite om det svenska skolsystemet och i smågrupper visa runt besökarna på skolan. Sfi-deltagarna kan göra samma sak med sin skola alternativt förbereda presentationer/stationer om hur skolan fungerar i länder de tidigare bott (kan t.ex. göras som grupparbete).
 • Mitt schema. Vilka ämnen har ni/hade ni (när du var i samma ålder som de du möter)? Låt deltagarna göra en lista över vilka ämnen de läser/läste i skolan eller utgå ifrån skolelevernas schema. Be dem jämföra. Vad är lika och vad skiljer sig?
 • Mitt skolminne. Ge deltagarna i uppgift att i förväg välja ett fint, roligt eller starkt minne de har från skolan. Låt båda grupperna skriva ned det i en kort berättelse. Använd gärna pdf:n nedan som stöd. De kan gärna illustrera den med hjälp av teckningar. Låt dem läsa/visa upp berättelserna för varandra i smågrupperna.

Tänk på!

Alla vuxna som läser sfi har inte gått i skolan tidigare. Om sfi-gruppen som ska vara med på utbytet läser studieväg 1 bör ni ha det i åtanke och anpassa frågeställningar och aktiviteter så att alla kan vara delaktiga på samma villkor oavsett tidigare skolerfarenheter.

Koppling till kursmål

SO åk 1-3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och 
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

Centralt innehåll

Att leva tillsammans

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. 
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. 
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. 
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang. 

Att leva i närområdet 

 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. 

Att leva i världen 

 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

Att undersöka verkligheten 

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg. 

Svenska åk 1-3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Svenska som andraspråk åk 1-3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Samhällskunskap åk 4-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och 
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

Centralt innehåll

Individer och gemenskaper 

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. 

Rättigheter och rättsskipning 

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 
Svenska åk 4-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.