Yrken och att jobba

Vad finns det för yrken? Samtal om arbete, samhälle och framtidsdrömmar.

Händer som håller i yrkesbilder.
Teman

Framtid, Arbetsliv och yrken, Kultur och kulturella koder, Identitet, Utbildning och praktik

Kurser

SO åk 1-3, Svenska åk 1-3, Svenska som andraspråk åk 1-3, Samhällskunskap åk 4-6, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6, Studie- och yrkesvägledning

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna delar sin kunskap om samhällsfunktioner och yrken i närområdet och i världen. På så sätt får de möjlighet att jämföra och inspireras. Samtidigt får deltagarna träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektionsupplägg har samma arbetsgång.

Planera tillsammansSätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 1-3, åk 4-6 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • Vad är ett yrke? Vilka yrken är viktiga? Varför?
 • Vilka yrken behövs för att vi ska kunna leva bra i en stad/ett samhälle?
 • Vilken utbildning behövs för olika yrken/jobb?
 • Vilka personliga egenskaper är bra att ha för olika yrken?
 • Varför jobbar många vuxna? Vad kan vuxna göra om de inte jobbar?
 • Vilka arbetsplatser/yrken finns i närområdet där man bor/har bott tidigare?
 • Vilka yrken/jobb kommer att finnas i framtiden?
 • Vad har barn för drömyrken idag? Vad drömde vuxna om att jobba med som barn?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Vilket yrke. Se till att varje grupp har en bunt med yrkesbilder (se Tips nedan). Låt dem prata om korten: Vad jobbar personen med? Är yrket viktigt? Finns det i alla länder? Vilken utbildning behövs? Vilka personliga egenskaper är bra att ha?
 • Yrkescharader. Övningen går ut på att deltagarna ska dramatisera ett yrke utan att prata, dvs. med hjälp av gester och kroppsspråk. De andra deltagarna får gissa. Under Tips här nedan hittar ni förslag på bildkort som kan användas. Varje deltagare får ett bildkort var och får i tur och ordning dramatisera yrket på kortet. Självklart ska det vara frivilligt och deltagare ska alltid ha möjlighet att passa.
 • Mitt drömyrke. Stora som små kan ha tankar om vad de helst skulle vilja arbeta med. Vad har deltagarna för drömyrken? Vad är det som gör att det är ett drömyrke? Vad är viktigt med ett yrke? Låt deltagarna i förväg skriva om/rita sitt drömyrke och sedan dela med sig till varandra i smågrupperna.
 • Yrkespromenad. Deltagarna kan förbereda sig genom att undersöka vilka verksamheter och yrken som finns i skolans närområde. Gå ut i närområdet och fundera över frågor som: Vilka butiker finns det? Om någon blir sjuk, finns det vårdcentral, sjukhus eller apotek? Var kan personer äta? Finns det bibliotek eller kulturhus? Kan personer klippa sig? Vilka transportmedel finns? Låt deltagarna sammanfatta vilka yrken och arbetsplatser de upptäckt. Ge dem tid i smågrupperna att berätta för varandra och jämföra vad de upptäckt i sina närområden. Den här aktiviteten kan anpassas efter gruppens intresse – sfi kan även utgå från andra platser deltagarna bott på.
 • Vårt samhälle. Låt deltagarna samtala i smågrupperna om vad som är viktigast i ett samhälle. Använd gärna bildkort och/eller underlag i pdf:n nedan. Skriv ut en uppsättning till varje grupp (i A3-format) och klipp ut bildkorten. Det finns fler bildkort än platser på underlaget vilket gör att deltagarna behöver samtala sig fram till vilka funktioner de gemensamt tycker är viktigast.  

Tänk på!

Arbetssituation kan vara ett känsligt ämne, både för grundskoleelever vars nära vuxna inte jobbar och för vuxna på sfi som har svårt att hitta jobb eller aldrig har jobbat. Ha det i åtanke när ni pratar om dessa ämnen och när ni formulerar frågor.

Denna lektion genomförs med fördel med olika yrkesbilder som hjälpmedel. Det ger möjlighet till bildstöd, men även att utmana eventuella stereotypa föreställningar om yrken och kön.

Gå igenom yrken och bildkort på yrken i förväg med eleverna så att de har fått möjlighet att tillgodogöra sig ord och begrepp innan träffen.

Tips

Här är exempel på olika yrkesbilder/kort som kan användas:

Koppling till kursplaner

SO åk 1-3

Centralt innehåll

Att leva i närområdet

 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.
 • Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.
Svenska åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa,

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Svenska som andraspråk åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs.
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer. Fraser och uttryck samt ords värdeladdning.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Samhällskunskap åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.

Centralt innehåll

Individer och gemenskaper

 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Samhällsresurser och fördelning

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
Svenska åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa,

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, omformulera och använda olika språk som resurs.
 • Olika former av strukturerade samtal, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera och exemplifiera.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Studie- och yrkesvägledning

De allmänna råden om undervisning och samverkan: skola, utbildning och arbetsliv utgår ifrån bestämmelser i läroplanerna.

Allmänna råd

Lärare bör i undervisningen:

 • Ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och yrkesval,
 • Utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval, samt
 • Ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar.

Lärare och studie-och yrkesvägledare bör:

 • Ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och yrken.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.