Yrken och att jobba

Vad finns det för yrken? Samtal om arbete, samhälle och framtidsdrömmar.

Händer som håller i yrkesbilder
Teman

Framtid, Arbetsliv och yrken, Kultur och kulturella koder, Identitet, Utbildning och praktik

Kurser

SO åk 1-3, Svenska åk 1-3, Svenska som andraspråk åk 1-3, SO åk 4-6, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6, SYV

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna delar sin kunskap om samhällsfunktioner och yrken i närområdet och i världen. På så sätt får de möjlighet att jämföra och inspireras. Samtidigt får deltagarna träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektionsupplägg har samma arbetsgång.

Planera tillsammansSätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 1-3 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

Till barn:

 • Vilka arbetsplatser/yrken finns i närområdet?
 • Vad gör vuxna i din familj/närhet (jobb, studier, annat)?
 • Vad vill du jobba med när du blir vuxen? Varför? Vad är det som är viktigt: att det är roligt, att tjäna mycket pengar eller någonting annat?

Till vuxna:

 • Vilket var ditt drömyrke som barn?
 • Vilka yrken/jobb har du haft? Om du inte har haft ett yrke, vad har du gjort?
 • Vilka yrken finns där du bor/bodde tidigare?

Alla:

 • Vilka yrken är viktiga? Varför?
 • Vilken utbildning behövs för olika yrken?
 • Vilka personliga egenskaper är bra att ha för olika yrken?
 • Varför jobbar vuxna?
 • Vilka yrken kommer att finnas i framtiden?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Vilket yrke. Se till att varje grupp har en bunt med yrkesbilder. Låt dem prata om korten: Vad jobbar personen med? Är yrket viktigt? Finns det i alla länder? Vilken utbildning behövs? Vilka personliga egenskaper är bra att ha?
 • Yrkescharader. Övningen går ut på att deltagarna ska dramatisera ett yrke utan att prata, dvs. med hjälp av gester och kroppsspråk. De andra deltagarna får gissa. Under Tips! här nedan hittar ni förslag på bildkort som kan användas. Varje deltagare får ett bildkort var och får i tur och ordning dramatisera yrket på kortet. Självklart ska det vara frivilligt och deltagare ska alltid ha möjlighet att passa.

Tänk på!

Arbetssituation kan vara ett känsligt ämne, både för grundskoleelever vars nära vuxna inte jobbar och för sfi-elever som har svårt att hitta jobb eller aldrig har jobbat. Ha det i åtanke när ni pratar om dessa ämnen och när ni formulerar frågor.

Denna lektion genomförs med fördel med olika yrkesbilder som hjälpmedel. Det ger möjlighet till bildstöd, men även att utmana eventuella stereotypa föreställningar om yrken och kön.

Gå igenom yrken och bildkort på yrken i förväg med eleverna så att de har fått möjlighet att tillgodogöra sig ord och begrepp innan träffen.

Tips

Här är exempel på olika yrkesbilder/kort som kan användas:

Grundskoleeleverna kan förbereda sig genom att undersöka vilka verksamheter och yrken som finns i skolans närområde. Under promenaden kan ni fundera över frågor som: Vilka butiker finns det? Om någon blir sjuk, finns det vårdcentral, sjukhus eller apotek? Var kan personer äta? Finns det bibliotek eller kulturhus? Kan personer klippa sig? Vilka transportmedel finns? När ni kommer tillbaka till klassrummet sammanfattar ni vilka yrken och arbetsplatser ni upptäckte. Låt eleverna göra en lista som de kan ha som stöd om de ska berätta om sin yrkespromenad i mötet med sfi-eleverna.

I grundskolan skulle ni även kunna följa upp den här lektionen med följande aktivitet:

 • Mitt drömyrke. Ge eleverna i uppgift att skriva om och rita sitt drömyrke.

Koppling till kursplaner

SO åk 1-3

Centralt innehåll

Att leva i närområdet

 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.

Svenska åk 1-3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin  förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
Svenska som andraspråk åk 1-3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

SO åk 4-6

Centralt innehåll

Samhällsresurser och fördelning

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Svenska åk 4-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Studie- och yrkesvägledning

De allmänna råden om undervisning och samverkan: skola, utbildning och arbetsliv utgår ifrån bestämmelser i läroplanerna.

Allmänna råd

Lärare bör i undervisningen

 • Ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och yrkesval,
 • Utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval, samt
 • Ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar.

Lärare och studie-och yrkesvägledare bör

 • Ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och yrken.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.