Att flytta och fly

Hur kan det vara att flytta inom eller mellan länder? Har du eller dina föräldrar flyttat?

Resväska med pass
Teman

Kultur och kulturella koder, Historia, Bostad och hemmet, Mänskliga rättigheter

Kurser

SO åk 1-3, Svenska åk 1-3, Svenska som andraspråk åk 1-3, Samhällskunskap åk 4-6, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna tittar närmare på vilka anledningar som finns till att människor flyttar och hur livet kan påverkas av en flytt. De får också träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektionsupplägg har samma arbetsgång.

Planera tillsammansSätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 1-3, åk 4-6 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • Hur kan det vara att flytta mellan länder eller inom länder? Hur kan man uppleva det?
 • Varför flyttar personer? Vilka anledningar kan finnas bakom?
 • Hur kan det vara att börja ett nytt liv på en ny plats?
 • Hur påverkas livet av att flytta?
 • Vad är bra/dåligt i Sverige/det tidigare hemlandet/andra länder?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • En betydelsefull sak. Sfi-eleverna visar och/eller berättar om en sak de tog med sig från sitt tidigare hemland och vad den betyder för dem. Om ni ses flera gånger kan även grundskoleeleverna ta med och berätta om en sak som är viktig för dem. Det kan vara en fördel att barnen har fått se vad sfi-eleverna har valt att ta med innan det är deras tur. Tänk också på att inte ha för stora grupper så att barnen kan hålla koncentrationen när klasskamraterna berättar.
 • Vi och världen. Var bodde du eller dina föräldrar/vårdnadshavare under barndomen? Skriv ut kartor till varje smågrupp och lägg på borden (gärna i A3-format). Låt alla (både barn och vuxna) välja en varsin färgpenna. Alla i gruppen behöver välja olika färger. Deltagarna skriver sina initialer där de eller föräldrarna bodde under barndomen alternativt gör en prick på kartan och skriver sitt namn vid sidan om med samma färgpenna. Kartorna kan sedan lamineras och sparas för att jobbas vidare med eller refereras till. Om ni har tillgång till surfplattor kan ni skapa digitala kartor där varje deltagare får sätta en pin och namnge den med sitt namn. Då finns möjlighet att zooma in och ut och sätta kartnålar på mer exakta punkter.
 • Mitt hem och min familj. Låt alla göra en teckning av sina barndomshem eller där de bor nu och personerna som bodde där (ge en kort, tydligt avgränsad tid för detta). Sedan får alla visa sina teckningar och berätta om sitt tidigare hem, eller sitt nuvarande.

Tänk på!

Personers anledningar till att ha migrerat skiljer sig vitt och många olika situationer och berättelser ryms i gruppen av vuxna som läser sfi. Som lärare i grundskolan är det viktigt att ha det i åtanke när frågor inför träffen förbereds.

Kom ihåg att ge eleverna möjlighet att förbereda sig för att kunna berätta om sina erfarenheter.

Resonera gärna om hur deltagarna kan samtala om svåra frågor, som till exempel krig. Det kan vara någonting som barnen är nyfikna på och som kan vara relevant för dem att veta mer om. Var tydlig med att sfi-eleverna inte behöver berätta om de inte vill och att det kan vara bra att undvika för detaljerade beskrivningar.

Tips

Grundskoleeleverna kan som förberedande eller uppföljande övning få i uppgift att intervjua en vuxen i sin närhet om erfarenheter av flytt och om familjens historia.

I grundskolan skulle ni även kunna följa upp den här lektionen med någon av följande aktiviteter:

 • 5 saker. Låt eleverna skriva fem saker de skulle ta med sig om de behövde flytta till ett annat land. Det ger möjlighet för eleverna att utveckla sin förmåga att reflektera över hur livet skulle kunna vara om de var tvungna att flytta och vad som är viktigt för dem.
 • En berättelse. Låt eleverna skriva en berättelse om flytt eller flykt med inspiration från samtalen under träffen.
 • Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Koppla an till mänskliga rättigheter och Barnkonventionen (t.ex. artikel 7, 8, 22). Följ upp träffen med samtal om vilka rättigheter människor, och i synnerhet barn, som migrerar eller flyr har.

Koppling till kursplaner

SO åk 1-3

Centralt innehåll

Att leva tillsammans

 • Migration inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i världen

 • Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.
 • Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väderstreck.
 • Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.
Svenska åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa,

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Svenska som andraspråk åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs.
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer. Fraser och uttryck samt ords värdeladdning.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Samhällskunskap åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: 

 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll

Individer och gemenskaper

 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Granskning av samhällsfrågor

 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.
Svenska åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, omformulera och använda olika språk som resurs.
 • Olika former av strukturerade samtal, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera och exemplifiera.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.