Min plats på jorden

Hur ser det ut där du bott tidigare eller bor nu? Vår närmiljö jorden runt.

Två fingrar från olika personer pekar på jordglob
Teman

Kultur och kulturella koder, Historia, Bostad och hemmet, Mänskliga rättigheter

Kurser

SO åk 1-3, Svenska åk 1-3, Svenska som andraspråk åk 1-3

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna får tillsammans lära sig om hur det är att leva i närområdet och världen. Med stöd av kartor och varandra får de kunskap om hur människor och samhällen formas av närmiljön. Samtidigt tränar de sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektionsupplägg har samma arbetsgång.

Planera tillsammansSätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 1-3 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • Var bor vi? Om vi har flyttat – var i världen har vi bott tidigare?
 • Var har ens föräldrar/vårdnadshavare bott? Ens far- och morföräldrar? Var bor ens familjemedlemmar idag?
 • Hur ser det ut där man bor/där man bott tidigare? Hur är naturen, klimatet, vad odlas? Hur bor människor? Hur ser det ut med tillgång till vatten, el?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Vi och världen. Var bodde du eller dina föräldrar/vårdnadshavare under barndomen? Skriv ut kartor till varje smågrupp och lägg på borden (gärna i A3-format). Låt alla (både barn och vuxna) välja en varsin färgpenna. Alla i gruppen behöver välja olika färger. Deltagarna skriver sina initialer där de eller föräldrarna bodde under barndomen alternativt gör en prick på kartan och skriver sitt namn vid sidan om med samma färgpenna. Kartorna kan sedan lamineras och sparas för att jobbas vidare med eller refereras till. Om ni har tillgång till surfplattor kan ni skapa digitala kartor där varje deltagare får sätta en pin och namnge den med sitt namn. Då finns möjlighet att zooma in och ut och sätta kartnålar på mer exakta punkter.
 • Hitta rätt. Gör en utmaning där smågrupperna ska leta sig fram i närområdet/på skolområdet, skattjakt/geocaching eller tipspromenad.
 • Min favoritplats. Be eleverna fota en plats i staden som de tycker om, låt dem sedan berätta för varandra i blandade smågrupper.
 • Ring upp ett annat land. Ta hjälp av någon av deltagarna för att få kontakt med och ha ett videosamtal mellan er och en person i ett annat land som ger en liten guidad visning av sin närmiljö där den befinner sig.

Tips

Ge eleverna möjlighet att förbereda sig innan träffen. Sfi-eleverna förbereder sig för att kunna berätta om platser de bott på innan, gärna genom att förbereda bilder, föremål, kartor och/eller jordglob att ha som stöd. Grundskoleeleverna får fundera över skolans närområde. Detta för att kunna jämföra hur deras närområde ser ut jämfört med sfi-elevernas beskrivningar av andra länder. Vad finns i närområdet? Finns det sjöar, hav, skog, fjäll, åkrar? Är det på landet, i en by eller stad? Finns det affärer, vägar, skola, sjukhus? Ni kan till exempel bygga upp skolans närområde av återvunna material eller tillsammans rita en karta. Det blir då ett stöd när grundskoleeleverna sedan ska berätta för de vuxna.

Koppling till kursmål

SO åk 1-3

Syfte

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Centralt innehåll

Att leva i närområdet

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.

Att leva i världen

 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Svenska åk 1-3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
Svenska som andraspråk åk 1-3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.