Livet med naturen

Vad är natur och vad händer i den? Hur påverkar naturen våra liv och samhällen?

Tre barn på en brygga vid en sjö.
Teman

Djur och natur, Fritid, Miljöfrågor, Allemansrätten, Boende och miljö

Kurser

NO åk 1-3, SO åk 1-3, Svenska åk 1-3, Svenska som andraspråk åk 1-3, Biologi åk 4-6, Geografi åk 4-6, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna samtalar om natur utifrån personliga erfarenheter och tankar. Tillsammans utvecklar de kunskaper om biologiska sammanhang och utforskar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Samtidigt får deltagarna träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 1-3, åk 4-6 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet. Utgå från era elevgrupper.

 • Vad är natur? Vad är inte natur?
 • Vad kan man göra i naturen? Finns det några regler och lagar om vad man får göra och inte får göra? Ser det olika ut i olika länder? Vad kan det bero på?
 • Hur kan klimat, väder och t ex naturkatastrofer påverka hur man bor, bygger och lever?
 • Hur tar vi hand om naturen? Vad skadar den?
 • Vad kan vara farligt i naturen? Är det samma faror i olika delar av världen?
 • Vad kan man äta och dricka i naturen? Vad ska man absolut inte äta?
 • Vad finns det för natur i närområdet? Hur används den? Hur förändras den under de olika årstiderna?
 • Finns det årstider överallt? Vad växer under de olika årstiderna? Vad är det för temperaturer? Är dagarna lika långa? Hur påverkas livet?
 • Hur ser landskapet ut där du bor/har bott? Är det bergigt eller plant? Finns det skog/regnskog, stäpp, öken, sjöar eller hav?
 • Vad finns det för naturfenomen (t ex vulkaner, åska, mareld, jordbävningar, norrsken)?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Gå på utflykt. Gå till stranden, dungen, parken, ut i skogen eller till en sjö tillsammans. Gör upp en eld och grilla korv och/eller pinnbröd och samtala om frågor som rör naturen och friluftsliv. Barnen kan t ex berätta om allemansrätten och vad man kan göra i naturen i Sverige. De vuxna kan berätta om hur det ser ut i andra länder. Utgå ifrån era lokala möjligheter och gemensamma teman.
 • Naturens mytologi. Låt deltagarna arbeta med fabler, muntliga berättelser och mytologi kring djur, natur och naturväsen. Vad finns det för idéer om naturen och naturfenomen? Var kommer de ifrån? Vad är budskapet? Låt eleverna (individuellt eller gruppvis) välja ut en berättelse att fördjupa sig kring. Ge dem tid i smågruppssamtal för att dela med sig till varandra.
 • Vad är det för träd? Ge alla deltagarna i smågrupperna i uppgift att måla ett träd. Jämför sedan teckningarna i gruppen. Har alla målat samma sorts träd eller ser de olika ut? Vilken sorts träd är det och varför har man målat just ett sådant träd?
 • Känn in närområdet. Gå ut tillsammans och undersök skolans närområde genom känseln. Låt deltagarna jobba i par eller annan lämplig gruppindelning. Den ena gruppen/personen väljer ett föremål från naturen och lägger det i de/den andres händer som hålls bakom ryggen. Genom att känna på föremålet utan att titta ska personen identifiera det och därefter själv leta upp något som är så likt som möjligt. Låt deltagarna turas om att välja.
 • Tipspromenad. En grupp förbereder en tipspromenad för den besökande gruppen. Låt innehållet vara kopplat till temat för träffen. Låt deltagarna gå tipspromenaden i sina smågrupper.
 • Gemensamt skapande. Låt deltagarna i sina smågrupper samla material från naturen i närområdet. Ge dem uppgiften att tillsammans skapa ett konstverk. Det skulle t ex kunna vara en skulptur, en mandala eller ett porträtt. Avsluta gärna med en gemensam konstrunda och glöm inte fota konstverken!

Koppling till kursmål

NO åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Centralt innehåll

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och an­pass­ningar till olika livsmiljöer och årstider.
SO åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla:

 • kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

Centralt innehåll

Att leva i världen

 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och obser­vationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.
Svenska åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa,

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Svenska som andraspråk åk 1-3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs.
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer. Fraser och uttryck samt ords värdeladdning.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Biologi åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Centralt innehåll

Natur och samhälle  

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
Geografi åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

 • kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,
 • kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling,

Centralt innehåll

Livsmiljöer  

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mine­raler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors an­vänd­ning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar männi­skans livsmiljöer.

Hållbar utveckling

 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Geografins verktyg och metoder

 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kar­tor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.
Svenska åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa,

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, omformulera och använda olika språk som resurs.
 • Olika former av strukturerade samtal, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera och exemplifiera.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.