En resa runt världen

Följ med till en intressant plats! Elever förbereder presentationer och guidar varandra jorden runt.

Vuxen och barn tittar på jordglob
Teman

Resande och turism, Högtider och traditioner, Musik, Mat och dryck, Historia, Djur och natur

Kurser

Geografi åk 4-6, Samhällskunskap åk 4-6, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna delar med sig av sina kunskaper om olika platser runt om i världen. Genom varandra får de lära sig om olika naturtyper, språk, samhällen och levnadsvillkor. Samtidigt får de träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation, samt använda sig av hjälpmedel som kartor och digitala verktyg.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 4-6 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • Vilka vackra och intressanta platser finns det i Sverige, Norden och världen?
 • Hur ser det ut där? Hur är naturen, klimatet, vilka djur finns?
 • Vilka språk pratas av människorna som bor där? Vad äter, dricker och firar man?
 • Vad har platsen för historia?
 • Förekommer det turism till platsen? Hur påverkar turismen?

Aktiviteter

Detta upplägg bygger på övningen En biljett till… (se nedan), men den och samtalen i smågrupper kan även kombineras med andra aktiviteter.

 • En biljett till… Eleverna från båda elevgrupperna väljer en plats som de vill presentera och berätta om. Välj om de ska förbereda presentationerna enskilt, i par eller små grupper. Förslagsvis väljer sfi-elever platser i länder de tidigare har bott i och grundskoleelever platser i Sverige/Norden. Låt gärna elevgrupperna formulera frågor till varandra, som de sedan använder som grund för att ta fram fakta och material till presentationerna. Här hittar du en guide för åk 4-6 och för sfi. Uppmuntra eleverna att använda bilder, filmklipp och kartor som stöd i sina presentationer. Upplägget genomförs bäst genom en träff på vardera skola, där grupperna turas om att vara turistguide/turist. De platser som eleverna som agerar turistguider har förberett placeras ut med hjälp av skyltar i rummet. När besökande elevgrupp kommer får de biljetter till de olika resmålen (kan dras slumpmässigt eller delas ut). Sedan får turisterna gå runt till resmålen. Turistguiderna berättar med hjälp av materialet de förberett och turisterna ställer frågor. Om eleverna vill kan även typisk mat, musik eller kläder visas/delas.
 • Quiz. Avsluta träffen med en frågesport om olika platser i världen (eventuellt baserat på länderna och platserna som har presenterats av deltagarna). Låt dem svara i sina blandade smågrupper.

Tips

Vi rekommenderar att turistguiderna börjar med att lära ut några användbara fraser på språket/dialekten som pratas på platsen (liknande icebreakern Nytt språk) för att skapa interaktivitet.

För att deltagarna ska få ta del av fler platser/presentationer kan ni låta “turisterna” rotera efter en given tidsintervall.

Det är bra om ni har tillgång till fysiska kartor och jordglober som deltagarna kan använda sig av när de berättar.

Om ni vill få med specifika länder, platser och/eller urfolk/minoritetsspråk utifrån kursplaner kan ni tilldela eleverna dessa, antingen slumpvis eller utifrån elevers önskemål.

Koppling till kursplaner

Geografi åk 4-6

Centralt innehåll

Livsmiljöer

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Samhällskunskap åk 4-6

Centralt innehåll

Individer och gemenskaper

 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
Svenska åk 4-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.