En resa runt världen

Följ med till en intressant plats! Elever förbereder presentationer och guidar varandra jorden runt.

Vuxen och barn tittar på jordglob.
Teman

Resande och turism, Högtider och traditioner, Musik, Mat och dryck, Historia, Djur och natur

Kurser

Geografi åk 4-6, Samhällskunskap åk 4-6, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6, Geografi åk 7-9, Svenska åk 7-9, Svenska som andraspråk åk 7-9

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna delar med sig av sina kunskaper om olika platser runt om i världen. Genom varandra får de lära sig om olika naturtyper, språk, samhällen och levnadsvillkor. Samtidigt får de träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation, samt använda sig av hjälpmedel som kartor och digitala verktyg.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan, för åk 7-9 och gymnasiet eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 4-6, för åk 7-9 och för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet. Utgå från era elevgrupper.

 • Vilka vackra och intressanta platser finns i Sverige och världen?
 • Hur ser det ut på de olika platserna? Hur är naturen och klimatet?
 • Vilka språk talas av människor som bor där? Om det finns flera språk – vilket är det officiella språket? Vad har övriga språk för status och när används de?
 • Vad äter, dricker och firar man på de olika platserna? Vilken sorts musik är vanlig? Finns det några danser som ofta dansas på fester eller sammankomster?
 • Utövas det någon religion? Vilka religioner är vanligast och hur kan man märka det i samhället? Finns det t.ex. särskilda byggnader eller gemensamma högtider/helgdagar?
 • Vad har platserna för historia?
 • Hur försörjer sig människor som bor där?
 • Förekommer det turism till platserna? Har det förändrats över tid? Hur påverkar turismen?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Min favoritplats med Google Earth. Be deltagarna i förväg tänka ut en plats i staden/orten/landet de bor i eller har bott i tidigare som de tycker om och som de tycker är värd att besöka. Låt dem visa och berätta för varandra i smågrupperna med hjälp av Google Earth. Aktiviteten kan göras i helgrupp eller i smågrupperna. Om den görs i helgrupp så hinner man inte visa alla platser utan kanske bara ett par. Tänk också på att deltagarna kan behöva stöd i smågrupperna för hur man hittar sin favoritplats (alternativt ge dem tid att testa/träna i förväg).
 • Ring upp ett annat land. Ta hjälp av någon av deltagarna för att få kontakt med och ha ett videosamtal mellan er och en person i ett annat land som ger en liten guidad visning av sin närmiljö.
 • Ett barndomshem. Be barnen/ungdomarna rita huset där de bor nu och sfi-deltagarna huset där de bodde som barn (om de bor/har bott i flera kan de välja ett av dem). Låt dem sedan visa och berätta för varandra i smågrupperna om hur det ser/såg ut och vilka som bor/bodde där. Tänk på! För att det inte ska bli så mycket fokus på prestation kopplat till ritandet är det bra att inte ge deltagarna för lång tid. Berätta att de bara har någon/några minuter på sig och att det inte spelar någon roll hur bilderna ser ut.
 • En biljett till… Det här är en större aktivitet som hela upplägget kan byggas upp kring. Eleverna från båda elevgrupperna väljer en plats som de vill presentera och berätta om. Välj om de ska förbereda presentationerna enskilt, i par eller små grupper. Förslagsvis väljer sfi-elever platser i länder de tidigare har bott i och grundskoleelever platser i Sverige/Norden. Låt gärna elevgrupperna formulera frågor till varandra, som de sedan använder som grund för att ta fram fakta och material till presentationerna. Uppmuntra eleverna att använda bilder, filmklipp och kartor som stöd i sina presentationer. Upplägget genomförs bäst genom en träff på vardera skola, där grupperna turas om att vara turistguide/turist. De platser som eleverna som agerar turistguider har förberett placeras ut med hjälp av skyltar i rummet. När besökande elevgrupp kommer får de biljetter till de olika resmålen (kan dras slumpmässigt eller delas ut). Sedan får ”turisterna” gå till resmålen. ”Turistguiderna” berättar med hjälp av materialet de förberett och ”turisterna” ställer frågor. Vi rekommenderar att ”turistguiderna” börjar med att lära ut några användbara fraser på språket/dialekten som pratas på platsen (liknande icebreakern Nytt språk) för att skapa interaktivitet. Om eleverna vill kan även typisk mat, musik eller kläder visas/delas. Låt ”turisterna” rotera till nya ”turistmål” efter ett givet tidsintervall.
 • Quiz. Avsluta träffen med en frågesport om olika platser i världen (eventuellt baserat på länderna och platserna som har presenterats av deltagarna). Låt dem svara i sina blandade smågrupper.

Tips

Det är bra om ni har tillgång till fysiska kartor och jordglober som deltagarna kan använda sig av när de berättar.

Om ni vill få med specifika länder, platser och/eller urfolk/minoritetsspråk utifrån kursplaner kan ni tilldela eleverna dessa, antingen slumpvis eller utifrån elevers önskemål.

Koppling till kursplaner

Geografi åk 4-6

Centralt innehåll

Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och värl­den.
 • Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett ur­­val av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Geografins metoder och verktyg

 • Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, sym­boler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kar­tor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.
Samhällskunskap åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll

Rättigheter och rättskipning

 • De nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar: kultur, historia och rättigheter.
Svenska åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, omformulera och använda olika språk som resurs.
 • Olika former av strukturerade samtal, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera och exemplifiera.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
Geografi åk 7-9

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla:

 • kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

Centralt innehåll

Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geo­grafiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Geografins metoder och verktyg

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
Svenska åk 7-9

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
 • Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Svenska som andraspråk åk 7-9

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis omformuleringar, synonymer och att använda olika språk som resurs.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera, exemplifiera och problematisera.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.