Djuren och människan

Varför bor vissa på bondgård och andra i det vilda? Vilka får sova i våra sängar? Samtal om djur.

Två killingar står framför ett fönster. Den ena har en stickad, färgglad tröja på sig.
Teman

Djur och Natur, Känslor och relationer

Kurser

Svenska åk 1-3, Svenska som andraspråk åk 1-3, NO åk 1-3, Svenska åk 4-6, Svenska som andraspråk åk 4-6, Biologi åk 4-6

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna samtalar om djur utifrån personliga erfarenheter och tankar. Tillsammans utvecklar de kunskaper om biologiska sammanhang och utforskar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Samtidigt får deltagarna träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för yngre elever i grundskolan eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag om att arbeta vidare för åk 1-3, åk 4-6 respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet. Utgå från era elevgrupper.

 • Vilka djur brukar finnas på en bondgård? Är det samma i olika länder?
 • Vad är ett husdjur? Varför har man dem? Vilka djur har man inte som husdjur?
 • Vad finns det för vilda djur där du bor/har bott tidigare?
 • Vilka djur skulle du vilja träffa på i naturen? Vilka skulle du inte vilja träffa?
 • Vilka djur är de farligaste? Finns det olika sätt djur kan vara farliga på?
 • På vilka sätt har människan haft nytta och glädje av djur?
 • Vilka djur kan man äta? Vilka anses vara de godaste (delikatesser)?
 • Vilka djur äter man absolut inte? Vad kan det bero på? Skiljer det sig mellan olika länder?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Ett eget djur. Har du ett husdjur eller en önskan om ett eget husdjur? Gå varvet runt i gruppen och berätta för varandra! Fungerar bra som icebreaker.
 • Nöff eller oink – vad säger djur på olika språk? Låt deltagarna berätta för varandra hur gris, ko, hund, katt och andra vanliga djur låter på deras språk. Låt gärna grupperna ha bilder på vanliga djur framför sig under aktiviteten.
 • Djurcharader. Övningen går ut på att deltagarna ska dramatisera ett djur utan att prata, dvs. med hjälp av gester och kroppsspråk. De andra deltagarna får gissa. Varje deltagare får ett bildkort var och får i tur och ordning dramatisera yrket på kortet. Självklart ska det vara frivilligt och deltagare ska alltid ha möjlighet att passa. Här kan ni hitta bildkort.
 • Ordspråk om djur. Arbeta förberedande i respektive grupp kring ordspråk eller idiom med djur. Låt deltagarna välja varsitt ordspråk/idiom som de sedan berättar om för varandra i smågrupperna. Finns liknande ordspråk på flera språk?
 • Sånger och lekar. Låt deltagarna förbereda sig genom att träna in en sång med djurtema eller planera en/några lekar med anknytning till djur (till exempel: björnen sover, hunden och benet, kom alla mina kycklingar). Avsätt tid till att sjunga tillsammans och/eller leka lekar.
 • Quiz. Avsluta träffen med en frågesport om djur i olika delar av världen (om det finns möjlighet gärna baserat på djur och information som har presenterats av deltagarna). Låt dem svara i sina blandade smågrupper.
 • Besöka en bondgård. Gör ett gemensamt studiebesök på en bondgård. Förutom att vara en aktivitet för deltagarna att göra tillsammans så får de olika grupperna underlag för att arbeta vidare på olika sätt. Ni kan till exempel fokusera på mjölk/livsmedelsproduktion, djurhållning eller yrkesliv. Den här aktiviteten passar bäst när deltagarna redan har träffats en gång.

Koppling till kursmål

NO åk 1-3

Centralt innehåll

Året runt i naturen

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Svenska åk 1-3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Svenska som andraspråk åk 1-3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Biologi åk 4-6

Centralt innehåll

Biologins metoder och arbetssätt  

 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Svenska åk 4-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Svenska som andraspråk åk 4-6

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.