I möte med vården

Vad innebär bra vård? Samtal om hälsa och sjukvård.

Överkropp klädd i vit kortärmad rock och stetoskop hängandes över axlarna.
Teman

Kropp och hälsa, Sjukvård och friskvård, Kommunikation, Kultur och kulturella koder, Känslor och relationer

Kurser

Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Kommunikation, Etnicitet och kulturmöten, Sociologi

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna delar tankar och erfarenheter om hälsa och sjukvård. Genom varandra får de möjlighet att reflektera kring omsorg och få fler perspektiv på förväntningar och bemötande inom vården. Samtidigt tränar deltagarna sin kommunikativa förmåga och att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för åk 7-9 och gymnasiet eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag för gymnasiet respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • När väljer man att gå till läkaren och när stannar man hemma? Vad är det som påverkar? Skiljer det sig mellan olika länder och generationer?
 • Vad är det viktigaste i mötet med en läkare? Vad gör ett möte bra?
 • Vad är tolkens roll i ett vård-möte? När behövs en tolk och vem avgör det?
 • Kan vår tro påverka vår hälsa?
 • Vad har familj och vänner för roll för vår hälsa eller när vi är sjuka?
 • Hur får man hjälp om man mår psykiskt dåligt?
 • Vad kan man göra hemma för att bli frisk/må bättre? Vad finns det för huskurer?
 • Vem har ansvar för vården av de äldre?
 • Vad kostar läkarvård i länder där deltagarna bor eller har bott tidigare? Hur är skillnaderna mellan privat eller offentlig sjukvård?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Vad är viktigast? Låt deltagarna i smågrupperna rangordna påståenden utifrån vad de tycker är viktigast i mötet med vården. Skriv ut påståendena på lappar och dela ut till varje grupp.
  • Läkaren har en väldigt bra utbildning
  • Den jag möter i receptionen förstår mig och vad jag vill
  • Läkaren skriver ut medicin
  • Läkaren lyssnar på mig
  • Jag får information och diagnosen förklarad för mig
 • Tre meningar. Ge deltagarna i smågrupperna i uppdrag att lära sig meningarna nedan på de språk som finns representerade i gruppen. Om de vill får de gärna komma på egna fraser de tycker är viktiga.
  • Jag har ont i hjärtat
  • Jag behöver en läkare
  • Hjälp mig!
 • Vårt drömväntrum. Låt deltagarna samtala om hur ett idealt väntrum skulle se ut? Vad är viktigt i ett väntrum? Var ska receptionen ligga? Vad gör man när man väntar? Hur ser det ut? Lägg fram pennor och papper så att deltagarna kan skissa/rita och skriva ner idéer.
 • Håller du med? Låt deltagarna samtala kring olika påståenden kopplade till temat. Förberedda kort som kan redigeras finns här nedan. Skriv ut, klipp isär och dela ut en uppsättning med påståenden till varje grupp. Låt deltagarna ta upp ett kort i taget och samtala kring påståendet. När alla har fått ge sin syn på saken och ämnet är uttömt plockar de upp ett nytt kort.

Tänk på!

En del vill gärna dela med sig av sin personliga historia och sina erfarenheter, för andra kan det vara känsligt. Uppmuntra deltagarna att vara lyhörda för varandra i samtalen och var tydlig med att en person inte behöver svara på en fråga om hen inte vill.

Tips

Om ni har tid och möjlighet så gör gärna en friskvårdande utomhusaktivitet tillsammans, t ex brännboll eller kubb. 

Koppling till kursmål

Etik och människans livsvillkor (Människan, Vård och omsorg)

Syfte

Undervisningen i ämnet människan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.
 • Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv.
 • Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
 • Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.
 • Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang.

Centralt innehåll

 • Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
 • Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
 • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
 • Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
 • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.
Hälsopedagogik (Hälsa, Vård och omsorg)

Syfte 

Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.
 • Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Centralt innehåll

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
Kommunikation (Pedagogik)

Syfte

Undervisningen i ämnet pedagogik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 • Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
 • Förmåga att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

Centralt innehåll

 • Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.
 • Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
 • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
 • Användning av samtal som redskap i kommunikationen.

Sociologi

Syfte

Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information.
 • Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
 • Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Centralt innehåll

 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
 • Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
 • Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Aktuella sociala frågor.

Etnicitet och kulturmöten (Sociologi)

Syfte

Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information.
 • Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
 • Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Centralt innehåll

 • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.
 • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.