Migration nu och då

Varför flyttade 50 miljoner européer till Amerika? Finns det skillnader och likheter med dagens migration?

Svartvit foto på stort skepp som lämnar hamnen. På både båten och hamnen är det trångt av folk. Under bilden står Farväl handskrivet.
Teman

Historia, Migration, Befolkning

Kurser

Historia 1, Historia 2a

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna samtalar om migration ur både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Med hjälp av varandra kan de få en ökad förståelse för samband mellan skeenden nu och då, samt kring människors roll i samhällsförändringar. Samtidigt tränar de sin förmåga att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för gymnasiet eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag för gymnasiet respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • Hur har människor flyttat inom landet man bor/har bott i? Hur ser fördelningen ut mellan stad och landsbygd nu jämfört med förr?
 • Hur har utvandringen sett ut? Har det varit perioder då många flyttat från landet? Till vilka länder?
 • Vilka folkgrupper/nationaliteter har flyttat till landet under olika tider?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan den svenska emigrationen och dagens migrationsströmmar?
 • Av vilka anledningar flyttar man från/till ett land? (Push and pull-faktorer)
 • Vad kan det finnas för hinder att lämna ett land?
 • Hur kan det vara att börja ett nytt liv i ett nytt land?
 • Hur påverkas ett land/samhälle av att många flyttar därifrån?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Din historia. Ge eleverna i båda grupperna i uppgift att ta reda på vilken historia av migration som finns i deras släkt. Det vill säga, inte bara deras egen eventuella flytt, utan hur tidigare generationer har rört på sig inom eller mellan länder. Deltagarna berättar för varandra och reflekterar tillsammans.
 • Filmklubb. Låt deltagarna i förväg se en film som de sedan samtalar om i smågrupperna. Ge dem gärna stöd i form av till exempel frågor om filmen som de kan samtala utifrån eller låt dem utifrån filmen förbereda frågor som de vill ställa till den andra gruppen. Förslag på filmer: Utvandrarna, Emigranten (Charlie Chaplin), Joe Hill och Filip och Fredrik presenterar trevligt folk.
 • Den svenska emigrationen. Om möjlighet finns så kan båda grupperna läsa om den svenska emigrationen inför utbytet. Låt deltagarna förbereda sig så att de kan berätta om något kopplat till utvandringen i smågrupper. Det kan till exempel vara specifika berättelser om personer som emigrerade eller något annat de lärt sig som gjort särskilt intryck hos dem. Anpassa språket efter mottagare och sammanhang.
 • Vad tar du med dig? Ge gymnasieeleverna i uppgift att packa en ryggsäck. De får föreställa sig att de plötsligt blir tvungna att fly och bara kan ta med sig en liten ryggsäck. Ge dem instruktionen att fylla ryggsäcken med saker de skulle välja att ta med sig. Be dem reflektera kring vad de valde och varför, vad de valde bort och vad som var svårast med att packa. Dessa reflektioner kan sedan vara en grund till frågor och samtal under träffen.

Tänk på!

Deltagarna är inte representanter. Vissa personer kan ha ett större intresse och/eller bredare kunskap i temat, medan andra behöver ha en personlig ingång (dvs. att frågeställningar kopplas till den egna och familjens erfarenheter). Se till att deltagarna i båda grupperna har det med sig när de formulerar frågor och i samtalen under träffarna.

Koppling till kursmål

Historia 1

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. 
 • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. 

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. 
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. 
 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder. 
Historia 2a

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. 
 • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. 

Centralt innehåll

 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.  
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.