Planer för framtiden

Vad drömmer vi om? Samtal om framtid, studier och yrkesliv.

Foto av Javier Allegue Barros, Unsplash
Teman

Framtid, Arbetsliv och yrken, Utbildning och praktik, Ålderdom och pension, Livsstil och lycka, Normer, Delaktighet, Identitet

Kurser

Samhällskunskap 7-9, Samhällskunskap 1, Studie- och yrkesvägledning

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna utbyter tankar kring sina framtidsplaner. Genom att ta del av varandras perspektiv får de en ökad förståelse för hur exempelvis livssituationer och sociala sammanhang påverkar val och möjligheter. Samtidigt tränar de sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för åk 7-9 och gymnasiet eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag för åk 7-9 och gymnasiet respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • Vad har man för tankar om framtiden? Vad är viktigt i livet? Drömmar?
 • Vet man vad man vill i framtiden? Eller kan valen kännas svåra?
 • Vill man arbeta i framtiden? I så fall med vad? Hur vet man vilket yrke som passar en?
 • Vad är ett bra jobb? Vad är det som gör att det är bra?
 • Hur viktigt är det med utbildning? Vad finns det för skillnader och likheter mellan Sverige och andra länder?
 • Hur är det att studera som ung? Som vuxen?
 • Hur många i ett hushåll behöver arbeta? Skiljer det sig mellan olika länder?
 • Vilka yrken är viktiga för att samhället ska fungera? Varför? Är det samma yrken i Sverige och i andra länder? Har dessa yrken hög status?
 • Hur går det till att söka jobb i Sverige? Hur är det i andra länder? Vad är viktigt att tänka på? (Vilka egenskaper/kunskaper brukar efterfrågas?)

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Yrken i dåtid och framtid. Be deltagarna tänka ut några yrken som var vanliga förr men som inte finns idag, samt fundera över framtiden. Låt dem gemensamt i smågrupperna skapa framtidsscenarion om hur världen kan se ut om 30 år och vad det kan finnas för yrken då som inte finns idag.
 • Arbete i olika länder. Låt deltagarna jämföra hur det är att arbeta i Sverige och i andra länder där de tidigare bott. De kan gärna använda mobil eller dator till att söka information. Diskutera i smågrupperna. Exempel på saker att jämföra:
  • Semester
  • Hur många timmar per dag/vecka man normalt arbetar
  • Raster på arbetet
  • Vad som händer när man är sjuk
  • Om man jobbar och får barn (och om det ser lika/olika ut för män och kvinnor)
  • Uppsägningar
  • Hur lönen bestäms och om det finns någon lägstalön
 • Söka-jobb-guide. Låt deltagarna prata i smågrupper om hur det är att söka jobb i Sverige. Hur gör man? Var hittar man jobben? Vad kan man skriva i sitt CV? Hur går en arbetsintervju till? Be dem skapa en gemensam lista med tips och idéer på hur man lyckas få ett jobb och vad som kan vara bra att tänka på.
 • Vad är viktigast? Låt deltagarna i smågrupperna rangordna påståenden utifrån vad de tycker är viktigast för att vara nöjd med sitt jobb. Skriv ut påståendena på lappar och dela ut till varje grupp.
  • Mina arbetsuppgifter är roliga och intressanta
  • Arbetstiderna passar mig
  • Jag har kollegor jag tycker om
  • Lönen är bra
  • Jag har inflytande och kan påverka saker på jobbet
  • En bra chef
  • Min familj är stolt över mitt jobb
  • Något annat
 • Framtidsdrömmar. Låt deltagarna göra varsin livstidslinje eller använd pdf:n här nedan. Ge dem lite tid att tänka ut tre drömmar/önskningar för framtiden. Be dem sedan markera ut sina framtidsdrömmar på tidslinjen när i tid de tänker att de skulle kunna hända. Låt dem sedan berätta och jämföra med varandra.

Koppling till kursmål

Samhällskunskap åk 7-9

Syfte 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll

Individer och gemenskaper

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socio- ekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.

Samhällsresurser och fördelning

 • Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhälls- ekonomin och vilka effekter de kan få.
 • Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Granskning av samhällsfrågor

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.
Samhällskunskap 1

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Centralt innehåll

 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
Studie- och yrkesvägledning

Lärare bör i undervisningen:

 • Ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och yrkesval,
 • Utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval, samt
 • Ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar.

Lärare och studie- och yrkesvägledare bör:

 • Ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och yrken
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.