Språk, identitet och makt

Varför pratar vi som vi gör? Påverkar vårt sätt att prata hur vi uppfattar varandra?

Ett barn skriker i en mikrofon
Foto av Jason Rosewell, Unsplash
Teman

Känslor och relationer, Språket, Delaktighet, Identitet, Normer

Kurser

Svenska 7-9, Svenska som andraspråk 7-9, Svenska 1, Svenska 2, Svenska som andraspråk 1, Svenska som andraspråk 2, Svenska som andraspråk 3, Sociologi, Etnicitet och kulturmöten, Ungdomskulturer, Människans språk 1, Människans språk 2, Kommunikation

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna tittar närmare på relationen mellan vilka vi är, hur vi pratar och samhället vi lever i. Med hjälp av varandra utforskar de attityder till och betydelser av språklig variation. Samtidigt tränar sig deltagarna i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för åk 7-9 och gymnasiet eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag för åk 7-9 och gymnasiet respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet.

 • Vad påverkar ens sätt att prata? (T.ex. familj, var man bor, vänner, skolgång, yrke)
 • Finns det fina och fula sätt att prata? Vem eller vad avgör det?
 • Vilket/vilka språk har högst status i Sverige? I andra länder?
 • Dömer vi människor utifrån hur de pratar?
 • Hur förändras sättet att prata när man talar med vänner, chef, familj, barn etc.? Skiljer det sig mellan länder och kulturer? (T.ex. användning av förnamn, hälsningar, vilka man kan tilltala)
 • Hur kan språk vara kopplat till makt? Finns det tillfällen då man kan känna sig “maktlös” eller inte bli tagen på allvar på grund av ens sätt att prata?
 • Hur känns det att komma till en ny plats/nytt land där man inte kan språket? Hur påverkar det ens identitet?
 • Är det viktigt att barn lär sig föräldrars modersmål?
 • Pratar ungdomar med varandra på ett annat sätt än vuxna? Är det viktigt att tala som ens vänner gör?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Slangskola. Deltagarna får tänka ut några slangord (eller uttryck) de brukar använda på sitt/sina språk. Låt dem lära ut dem till varandra i smågrupperna och förklara vad de betyder, när de används och om det eventuellt finns olika uppfattningar om orden. Vill ni utveckla aktiviteten kan deltagarna skapa en gemensam slangordlista.
 • Tidigare generationer. Be deltagarna i förväg fråga äldre familjemedlemmar eller bekanta efter ord och uttryck (t.ex. slang) som de använde när de var unga och som inte används idag. Låt dem berätta för varandra i smågrupperna om något uttryck de tyckte var extra roligt, intressant eller märkligt.
 • Ord från andra språk. Deltagarna får tänka ut några exempel på ord/fraser de plockar in från andra språk när de pratar sitt förstaspråk. Låt dem berätta för varandra i smågrupperna om vilka ord de valt, vilka språk orden kommer från och varför de använder dem.
 • Språk sida vid sida. Dela ut ett papper och flera pennor till varje grupp. Låt deltagarna hjälpas åt att skriva ner vilket eller vilka språk som talas i landet/länderna de vuxit upp i. Be dem reflektera och berätta för varandra vilken användning och status de olika språken har. Finns det tidningar/radio/tv på flera olika språk? Vilket/vilka språk använder man eller lär sig i skolan? Vilket/vilka språk kan man använda i kontakt med myndigheter? De som är uppvuxna i Sverige kan hjälpas åt att berätta och reflektera om språksituationen i Sverige, om minoritetsspråk och andra språk.
 • Quiz. Låt deltagarna samarbeta i smågrupperna och ”tävla” mot de andra genom att göra ett quiz om slanguttryck. Det räcker om en deltagare i gruppen tar upp quizet på sin mobil. Enklast är att använda en QR-kod. Skapa ett eget eller använd det här: Quiz – Slang. Nedan finns QR-kod samt quizet i utskriftsvänligt tipspromenad-format.

Tänk på!

Det är lätt att mest fokus hamnar på det svenska språket. Uppmuntra gärna bredare ingångar då intressanta samtal uppstår i jämförelser mellan olika språk, språkens relation till varandra och hur det kan variera mellan språk.

Tips

Passa på att jobba med muntlig framställan genom presentationer. Det kan göras på flera olika sätt. Följande förslag passar för utbyten mellan gymnasiet och sfi/sva-grupper med hög språknivå som träffas vid två eller fler tillfällen.

Låt grupperna utforska och samtala om olika underteman (t.ex. Ickeverbal kommunikation, En människa – flera språkidentiteter och Språkbruk inom olika grupper). Efter träffen får eleverna arbeta med att göra presentationer baserat på vad de pratat om i sin grupp. Vid nästa träff presenterar de för varandra – förslagsvis i nya smågrupper.

Koppling till kursmål

Svenska åk 7-9

Syfte 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och
 • kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Svenska som andraspråk åk 7-9

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis omformuleringar, synonymer och att använda olika språk som resurs.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera, exemplifiera och problematisera.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika varieteter av talad svenska: dialekter och sociolekter.

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Svenska 1

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
 • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Centralt innehåll

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
Svenska 2

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
 • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Centralt innehåll

 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
Svenska som andraspråk 1

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
 • Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Centralt innehåll

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
 • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
Svenska som andraspråk 2

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
 • Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Centralt innehåll

 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
 • Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.
Svenska som andraspråk 3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
 • Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Centralt innehåll

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.
 • Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.
Sociologi

Syfte

Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
 • Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Centralt innehåll

 • Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
 • Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
Etnicitet och kulturmöten (Sociologi)

Syfte

Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
 • Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Centralt innehåll

 • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.
 • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
Ungdomskulturer (Sociologi)

Syfte

Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
 • Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Centralt innehåll

 • Ungdomskulturers uppkomst, utveckling, kännetecken och uttryck ur ett historiskt och internationellt perspektiv.
 • Skapandet av subkulturer och identiteter med utgångspunkt i genus, etnicitet och klass.
Människans språk 1

Syfte

Undervisningen i ämnet människans språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förståelse av språklig mångfald och flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 • Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i interkulturell kommunikation.

Centralt innehåll

 • Språklig mångfald i samhället och hos individen samt tvåspråkighet och flerspråkighet.
 • Språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt, till exempel språk som maktmedel och språk som identitetsmarkör, samt språkets roll i interkulturell kommunikation.
Människans språk 2

Syfte

Undervisningen i ämnet människans språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förståelse av språklig mångfald och flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 • Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i interkulturell kommunikation.

Centralt innehåll

 • Fördjupning i världens språkliga mångfald, till exempel i relation till språkpolitik i världen eller språk inom ett geografiskt område.
 • Språkanvändning och språklig betydelse i olika kulturella, politiska och sociala sammanhang. Hur kontexten påverkar hur ett språkligt budskap tolkas. Språkets roll i interkulturella möten och relationer.
Kommunikation (Pedagogik)

Centralt innehåll

 • Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
 • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.