Vi snackar språk

Hur är det att lära sig ett nytt språk? Vilka språk använder vi och vilka fördelar ger flerspråkighet?

Man som gestikulerar med handen.
Teman

Språk, Flerspråkighet, Språkliga strategier, Kroppsspråk, Kommunikation, Känslor och identitet

Kurser

Engelska åk 7-9, Svenska åk 7-9, Svenska som andraspråk åk 7-9, Moderna språk åk 7-9, Engelska Gymnasiet, Moderna språk Gymnasiet, Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Människans språk 1, Människans språk 2

Form

Samtal i smågrupper

Deltagarna tittar närmare på hur det är att använda och lära sig olika språk. Genom att ta del av varandras tankar och erfarenheter får de möjlighet att reflektera över utmaningar, språkliga strategier och fördelar med att ha tillgång till flera språk i livet. Samtidigt tränar sig deltagarna i att anpassa sitt språk till mottagare och situation.

Så planerar du en träff

Alla lektioner har samma arbetsgång.

Planera tillsammans. Sätt ramarna för samarbetet tillsammans med läraren du ska samarbeta med.

Förbered eleverna. Introducera samarbetet, formulera frågor och grunda för givande samtal med dina elever inför träffarna. Använd vår guide och stödmaterialet för åk 7-9 och gymnasiet eller för sfi.

Genomför träffar. Skapa en trygg och tydlig struktur genom att ha en gemensam introduktion och avslutning. Inled gärna med en eller flera icebreakers för att grupperna ska få lära känna varandra. Låt eleverna prata om frågorna de förberett och genomför valda aktiviteter. Ta hjälp av denna vägledning.

Arbeta vidare. Följ upp träffen och få underlag för bedömning genom fördjupande uppgifter. Här hittar du förslag för åk 7-9 och gymnasium respektive för sfi.

Frågeställningar

Här är ingångar till temat som ni som lärare kan inspireras av när ni planerar utbytet. Utgå från era elevgrupper och ert ämne.

 • Vilka språk finns i ens vardag? Hur växlar man mellan olika språk?
 • Varför vill man lära sig ett nytt språk?
 • När är det roligt att prata/träna det nya språket?
 • Hur viktig är slang när man lär sig ett nytt språk? Vilka svenska slanguttryck har ursprung i andra språk? Varifrån kommer de?
 • Vad finns det för olika sätt att lära sig språk? Hur gör man? Är det skillnad om man är yngre eller äldre?
 • Varför känns det ibland nervöst att prata på ett annat språk? Hur är det att inte kunna sätta ord på det man vill förmedla?
 • Vad kan det finnas för fördelar med att kunna flera språk? I privatlivet? I yrkeslivet? När man studerar?
 • Vilka språk har vi mest nytta av att lära oss? Skiljer det sig i olika regioner i världen? Kan språk ha olika status?

Aktiviteter

Kombinera gärna samtal i blandade smågrupper med att låta grupperna göra aktiviteter knutna till temat. Här är förslag att inspireras av och välja från.

 • Nytt språk. I smågrupperna finns olika språk representerade. Låt deltagarna från sfi/sva lära ut ett nytt språk till de andra i gruppen (inte svenska eller engelska). Vill ni utveckla aktiviteten kan ni även låta gymnasie-/grundskoleeleverna lära ut engelska eller ett modernt språk till sfi/sva-elever som inte kan det språket. Tänk på att ge tydliga instruktioner om att deltagarna verkligen ska försöka lära sig orden, inte bara lyssna och upprepa en gång.
  Gymnasie/grundskoleeleverna kan till exempel få lära sig att:
  • Säga: Hej, hur mår du?
  • Räkna från 1 till 5
  • Om skriftspråket skiljer sig: skriva sitt namn
 • Vilka språk finns i din vardag? Be deltagarna fundera på vilka språk de använder och/eller kommer i kontakt med under en vecka. Använder de olika språk med olika personer? I olika sammanhang (arbete, kompisar, hemma mm)? Vilka språk hör de i olika medier (tv/radio/streaming mm)? Ge dem tid till att berätta för varandra i smågrupperna.
 • Oj, där blev det tokigt. Det är inte alltid det blir rätt från början på ett nytt språk. Oftast går felsägningar ganska obemärkt förbi men ibland ger de upphov till roliga anekdoter. Be deltagarna att fundera på om de varit med om någon felsägning som har blivit rolig/komisk i efterhand. Låt dem dela med sig till varandra i smågrupperna.
 • Kroppsspråk – på olika språk. Hur vi använder gester och vår kropp kan utgöra en stor del av kommunikationen mellan människor. Undersök om gester är gemensamma eller om de skiljer sig åt mellan olika språk. Förklara gärna för varandra hur och när man använder gesterna och hur de uppfattas.
  Exempel på ord att undersöka: Nej. Ja. Varför? Gott! Vänta/ha tålamod. Jag är frustrerad. Kom! Du måste! Där borta. Var? Galen/knäpp. Hej! Nej tack.

Tips

Då lektionsupplägget används i engelska eller moderna språk är det fördelaktigt att använda träffarna som underlag för vidare arbete med uppgifter kopplade till muntliga och/eller skriftliga förmågor på målspråket. På så vis kompletteras kopplingar till ämnets övergripande syfte mer konkret till ämnets centrala innehåll. Ni utgår självklart från arbetsmoment och språknivå i er specifika grupp. Här är några exempel på uppgifter:

 • Arbeta med personbeskrivningar av dem man träffat och pratat med. Vad har man fått veta om personerna? Vad heter de, var bor de, var kommer de ifrån, deras personlighet, hur ser de ut, vilka språk talar de osv.
 • Arbeta med olika tempus genom att be eleverna berätta om träffen. Vilka träffade de och vad gjorde de? Hur upplevde de samtalen? Vad tar de med sig från träffen? Har de fått några nya perspektiv på språk och språkanvändning?
 • Gör en fördjupande skrivuppgift eller muntlig presentation om länderna och språken man har pratat om under träffen.
 • Skriv en argumenterande text om varför flerspråkighet är positivt för både individ och samhälle.

Arbeta med Den hemliga agentens handbok för att utmana eleverna att använda fler språk i sin vardag. Den kan vara användbar och motiverande för eleverna i för- och efterarbete. Finns även som app.

Koppling till kursmål

Moderna språk åk 7-9

Syfte

 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situa­tio­ner och för skilda syften.
 • De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimu­lera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språk­kunskaper.
Engelska åk 7-9

Syfte

 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.
Svenska åk 7-9

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
 • Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Svenska som andraspråk åk 7-9

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis omformuleringar, synonymer och att använda olika språk som resurs.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera, exemplifiera och problematisera.
 • Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Moderna språk gymnasiet

Syfte

 • [E]leverna [ska] ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.
 • Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.
Engelska gymnasiet

Syfte

 • Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.
 • Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.
Svenska som andraspråk 1

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
 • Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Centralt innehåll

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
 • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
 • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.
Svenska som andraspråk 2

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
 • Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Centralt innehåll

 • […] Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
 • Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.
Svenska som andraspråk 3

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
 • Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Centralt innehåll

 • […] Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.
 • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla strategier för fortsatt lärande.
Människans språk 1

Syfte

Undervisningen i ämnet människans språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förståelse av språklig mångfald och flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 • Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i interkulturell kommunikation.

Centralt innehåll

 • Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk.
 • Språkutveckling och hur man lär sig språk. Första- och andraspråksinlärning samt vad det innebär att kunna ett språk. Olika hjälpmedel och metoder som stödjer språkinlärning.
 • Språklig mångfald i samhället och hos individen samt tvåspråkighet och flerspråkighet.
 • Språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt, till exempel språk som maktmedel och språk som identitetsmarkör, samt språkets roll i interkulturell kommunikation.
Människans språk 2

Syfte

Undervisningen i ämnet människans språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förståelse av språklig mångfald och flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 • Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i interkulturell kommunikation.

Centralt innehåll

 • Fördjupning i världens språkliga mångfald, till exempel i relation till språkpolitik i världen eller språk inom ett geografiskt område.
 • Språkanvändning och språklig betydelse i olika kulturella, politiska och sociala sammanhang. Hur kontexten påverkar hur ett språkligt budskap tolkas. Språkets roll i interkulturella möten och relationer.
Sfi

Syfte

 • Utbildningen ska ge språkliga redskap att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
 • Eleven ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen.
 • Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
 • sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
 • sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
 • sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
 • ett gott uttal,
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.